Franz Carl Endres Türkiye Ve Türkler

ISBN 13: 9789944986113

Türkiye Ve Türkler

 
9789944986113: Türkiye Ve Türkler
Reseña del editor:

Frans Carl Enders 1912&#8211&#59;1915 y?llar? aras?nda Osmanl? ordusunda görev yapm??, Balkan Sava??'nda bulunmu? ve

Birinci Dünya Sava?? s?ras?nda askeri e?itmen olarak çal??m?? bir Alman subay?.

Enders'in kitab?ndan yola ç?karak s?k? bir gözlemci ve iyi bir ara?t?rmac? oldu?unu söylemek abartma

olmayacakt?r. Yazar?n, toplum ve adetlerden halk ili?kilerine, ekonomiden sanat ve edebiyata ve Osmanl?

Tarihinin son y?llar?na ili?kin konular? ele al?? biçimi ve aktar??? son derece kendine özgü olmakla beraber,

bugün hala tart???lan konulara i?aret edi?i ?a?k?nl?k vericidir.

Türkiye ve Türkler kitab?, tarihi bir belge olman?n yan? s?ra bir yabanc?n?n Osmanl?'n?n son dönemine ili?kin

görü?lerini okumak aç?s?ndan da günümüz Türkiyeli okura oldukça ilginç gelecektir. Aradan 90 y?l geçmi?

olmas?na ra?men kimi konular?n halen güncelli?ini kaybetmemi? olmas?n? görmek gerçekten de ilginç olabilir

ancak, daha da ilginci Enders'in "gelecekte bunlar Türkiye'nin ba??n? belaya sokabilir," diyerek bunu görmü?

olmas?d?r.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben