BARIS SATILMIS Amerikan Kehanetleri

ISBN 13: 9789944924030

Amerikan Kehanetleri

 
9789944924030: Amerikan Kehanetleri
Vom Verlag:

Evans, 'Amerikan Kehanetleri: Ulusumuzun Gelece?i, Kutsal Kitaplarla Aç??a Ç?k?yor' isimli yeni kitab?nda, ?ncil'deki kehanetlerle Amerika'n?n yok olu?unun öngörüldü?ünü teorize ediyor. Bunun için, Amerika, Arap dünyas?yla petrol üzerine kurdu?u ili?ki öne sürülmekte. Evans, Bat? ?eria ve Gazze'nin tam kontrolünü ?srail'in almas? gerekti?iyle ilgili ?ncil'de yer alan buyru?a uyulmamas?yla, Amerika'n?n Tanr?'n?n gazab?n? riske att???na inan?yor. Yani Evans'a göre, ABD'nin yok olmaktan kurtulu?unun tek yolu ?srail'i karde? bellemesi... Evans tüm bunlar? söylerken, bunlar? ?ncil ve Tevrat'ta yer alan ayetlerle destekliyor.
Evans, Tanr?'n?n öfkesinin kan?t? olarak, Amerika'n?n 11 Eylül de dahil pek çok sorununu, ?srail'in tam olarak desteklenmemesi sonucu olarak ortaya koyuyor.
Mike Evans, çok satan 'Beyond Iraq' isimli kitab?n yazar?d?r. Wall Street Journal ve Jerusalem Post'da çe?itli aral?klarla makaleleri yay?nlanmaktad?r. 20 y?l? a?k?n süredir ?srailli liderlerle yak?n ili?ki içindedir. Orta Do?u bar??? için binlerce ki?inin örgütlendi?i, Amaçlar? her gün 1 milyon ki?inin ve her hafta 100 bin ibadethanenin, bar?? ve Yahudilerin korunmas? için dua etmesi olan Kudüs Dua Grubu'nun kurucusudur. Evanjelist bir yazar olarak ün yapm?? olan Evans'?n Kudüs Dua Grubu'nun di?er bir misyonu ise kurtar?c?lar? Zion'a gelene kadar, Yahudi halk?n? korumak ve savunmakt?r. Destekçileri aras?nda Pat Robertson ve Tim LaHaye de vard?r. Pat Robertson, Amerikan dinci sa??n?n önde gelen figürlerinden, televangelist, 'Hristiyan Birli?i' isimli toplulu?un lideridir. Geçenlerde, ?slam'?n bar??ç? bir din olmad???n? söyledi?i için tepki toplam??t?. Geçmi?te, Cumhuriyetçi Parti'den ba?kan aday aday? olmu?lu?u da var.
"Son günlerde bulunaca??m?z nokta kendi seçimimiz olan ba?l?l???m?z?n belirledi?i nokta olacak&#59; ulusumuzun geli?en liberal e?ilimleri bizi küreselle?me hareketinin ivmesi ile Avrupa Birli?i'yle, Birle?mi? Milletler'le ve Rusya'yla birle?meye mi götürecek ve bu da sonuç olarak ?srail'in yalanc? bir bar??? kabul etmeye zorlanmas?na ve beklenen karma?an?n ç?kmas?na m? sebep olacak? Ya da biz art?k ?ncil'in son bölümündeki kehanette geçti?i gibi bu son sorunda, ahlaki berrakl???m?zla, geni? Yahudi nüfusu ve Hristiyan vicdan?yla, birbirimizden ay?rd edilemeyecek bir duruma gelip, ?srail'le çok yak?n bir ittifak m? olaca??z?"
Amerikan Kehanetleri'nden al?nt?.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben