Wwf C# Ve Xaml Ile Windows Worklflow Foundation

 
9789944711449: Wwf C# Ve Xaml Ile Windows Worklflow Foundation
Vom Verlag:

WWF, .Net uygulamalar?n?n tümünde i? ak???n? görsel olarak tasarlamak, aktiviteleri güncellemek, de?i?iklikleri izlemek ve denetlemek için geli?tirilmi? olan programlama modelidir. Eskiden i? ak?? çizelgeleri ka??t kalemle yap?l?rd?. Oysa ?imdi yaz?l?m projelerinin algoritmalar?n? ve i? ak?? çizelgelerini ka??t üzerinde tutmak imkans?z hale geldi. WWF, ka??t ortam?ndan farkl? olarak yaz?l?m geli?tiricilere muazzam f?rsatlar sunuyor tabii ki: Her ?eyden önce, geni? bir tak?m çal??mas?n? gerek-n günümüzün yaz?l?m projelerinde WWF, i? ak???n?n ve i? ak???n?n geldi?i a?amalar?n bütün ekip taraf?ndan payla??labilmesini sa?l?yor.Daha sonra bu projeyle ilgili bir de?i?iklik ya da geli?tirme söz konusu oldu?unda, do?rudan grafiksel arayüze bakarak herkes ne yap?ld???n? çok kolay görebiliyor ve kod geli?tirmeye devam edebiliyor. Dolay?s?yla ekip de?i?ti?i durumda da bir süreklilik garantisi sa?lan?yor.Çok fazla i? ak???n?n, birden fazla bilgisayar?n oldu?u sistemlerde WWF, projenin hayati bir parças?, nirengi noktas? haline geliyor.Yaz?l?m mühendisleri, proje yöneticileri veya analistler, çok büyük ölçekli projelerden orta ölçekli i?lere kadar, projenin tamam?n?n ölçeklendirilmesini Windows Workflow Foundation teknolojisini kullanarak gerçekle?-bilirler.Aktiviteler, Giren ve Ç?kan Veriler (Input/Output), Görsel ?emalar, Kurallar, Politikalar (Policies), Ki?iler, Yordamlar, Görevler, Ad?mlar, Organizasyonlar gibi kavram ve ö?elerle çal??an WWF, .Net ortam?nda bütün projeyi grafik olarak belgelendirmenin do?rudan bir arac?.C # ile uygulama geli?-n bütün developer'lar için alan?nda tek kaynak olan bu kitab? Sertay Halka kaleme ald?.WF ile ASP.NETWF ile WCFWF ile SOAWF ile MS Sql ServerWF ile CommunicationWF ile Connected SystemWF ile XAMLWF ile Visual Studio 2010WF ile State MachineWF ile Event-DrivenWF ile SequentialWF ile ActivitiesWF ile Class LibraryWF Events

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben