Erdal Erzincan Arif Sag Baglama Metodu 1-2

ISBN 13: 9789944396646

Baglama Metodu 1-2

0 durchschnittliche Bewertung
( 0 Bewertungen bei Goodreads )
 
9789944396646: Baglama Metodu 1-2

Baglama Metodu / Baglama Method (2 Cilt)

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Reseña del editor:

"Ba?lama&#59; farkl? isim, tip ve türevleriyle Asya'dan Avrupa'ya uzanan geni? bir co?rafyada hem tezeneli hem de tezenesiz (?elpe) icra edilebilmesi özelli?i ile Anadolu'da çoklu bir geli?me göstermi?tir.?cra tarzlar?ndaki bu çoklu geli?menin yan? s?ra "düzen" diye tabir edilen farkl? akort biçimlerini bünyesinde bar?nd?r?yor olmas?, bu çalg?ya farkl? bir kimlik kazand?rm??t?r.Anadolu'daki geleneksel müzik kültürü içerisinde biçimlenen ba?laman?n bu özgünlü?ü özellikle a??k müzi?i bünyesinde bulunan usta-ç?rak e?itimiyle günümüze kadar aktar?lm??&#59; zaman içinde kentle?me süreciyle
birlikte akademik e?itim alan?nda da yerini alm??t?r.Ancak, ba?laman?n çoklu geli?im özelli?inin akademik e?itim alan?nda yeterince yans?t?lamad??? dü?üncesi, bizi böyle bir metodu haz?rlamaya yönlendirmi?tir. Bu ba?lamda da, farkl? dönemlerde bireysel gayretlerle devam ettirdi?imiz çal??malar, 2000 y?l?ndan itibaren birle?tirilerek "Ba?lama Metodu" yazma eylemine dönü?türülmü?tür.Ba?laman?n özgünlü?ünü olu?turan ö?elerin korunmas? gerekti?i dü?üncesi de bu birlikteli?in temel ilkesi olmu?tur. Ancak burada ?unu belirtmek gerekir ki bu çalg?n?n bütün özgünlü?ünü kapsaml? olarak bir
kitap halinde sunmak olanaks?zd?r. nitekim ba?lamadaki farkl? icra tarzlar?n?n yan? s?ra, birçok düzen uygulamalar?n?n varl??? ve bu düzenlerin adeta ayr? bir çalg? mant??? ile icra ediliyor olmas?, bu dü?ünceyi desteklemektedir.Bu bilgiler ?????nda&#59; tezeneli ve tezenesiz (?elpe) icra tekniklerine en uygun düzen oldu?unu dü?ündü?ümüz "Ba?lama Düzeni Metodu" ile yay?n serisini ba?lat?yoruz.Bu kitap kapsam?nda ba?lama düzeni ile ilgili geleneksel çal??lar, yeni geli?meler ve ki?isel çal??malar?n alg?lanmas?na yönelik al??t?rmalar ve ayr?ca düzenin inceliklerini yans?tabilecek nitelikte seçkin bir repertuvar yer almaktad?r.Oldukça geni? bir zaman diliminde ortaya ç?kan bu çal??maya, deneyimleriyle katk? sunan say?n Yücel Pa?makç?'ya, say?n Abdi Co?kun'a ve tavsiyeleriyle çal??maya yön veren say?n Süleyman ?enel'e te?ekkür ederiz.Ba?lamadaki icra kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bu kitab?n farkl? çal??malara zemin olu?turmas? ve geli?tirilerek sürdürülmesi temenisiyle..."

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben