Graham E. Fuller Islamsiz Dünya

ISBN 13: 9789759962913

Islamsiz Dünya

3,93 durchschnittliche Bewertung
( 990 Bewertungen bei GoodReads )
 
9789759962913: Islamsiz Dünya
Vom Verlag:

E?er ?slam dini olmasayd? dünya nas?l bir yer olurdu? Baz?lar?na göre bu cevab? çok basit bir soru. Medeniyetler çat??mas? olmazd?, cihat olmazd?, teröristler olmazd?. Graham E. Fuller ise tam aksini iddia ediyor. ?slams?z Dünya'da Fuller tarihten dine, jeo-politikten siyasete kadar ayd?nlat?c? ve bilgilendirici bir yolculukla bugünkü uluslararas? sorunlar?n merkezinde ?slam dini olup olmad???n? sorguluyor.

Fuller ?slam'?n do?u?undan Roma'n?n y?k?l???na, Osmanl? ?mparatorlu?u'nun yükseli?inden çökü?üne kadar olan dönemi ince bir üslupla anlat?yor. Terörizmin kökenlerini, ?srail'deki çat??may?, anti - emperyal mücadeleyi destekleme ve harekete geçirmede ?slam'?n rolünü inceliyor ve analiz ediyor. Provakatif bir ?ekilde birçok politikac?n?n, dü?ünürün, ilahiyatç?n?n ve askerin aksine ?slams?z Dünya'n?n bugünkü dünyadan çok da farkl? olmayaca??n?, hatta daha kötü olaca??n? iddia ediyor.
Etkileyici ayr?nt?lar ve muazzam analizlerle ?slams?z Dünya Bat?'n?n ?slam'la olan ili?kilerini yeniden tart??maya aç?yor.

"Mutlaka Okunmas? Gereken Bir Çal??ma. Graham Fuller'in ?slams?z Dünya kitab? küresel Müslüman politikalar hakk?nda en yetkin bilgiye sahip bir uzman?n yazd??? bilgi turu. Fuller'in ustal?k derecesindeki bu kitab? ?slam'?n yükseli?inden itibaren Müslüman - Bat? ili?kilerinin karakterini analiz ediyor. Ayr?ca medeniyetler çat??mas?ndan terörizmin kökenlerine, Filistin - ?srail çat??mas?n?n öneminden ABD d?? politikas?na kadar temel meselelere önemli ve de?i?ik katk?lar sa?l?yor."
-John L. Esposito-, George Town &Uuml&#59;niversitesi Din ve Uluslararas? ?li?kiler Bölümü Profesörü

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben