Süleyman Berk Hattat Mustafa Rakim Efendi

ISBN 13: 9789758775071

Hattat Mustafa Rakim Efendi

 
9789758775071: Hattat Mustafa Rakim Efendi
Reseña del editor:

Hattat Mustafa Rak?m Efendi'nin yaz? sanat?ndaki önemi, celi sülüs hatt? ve padi?ah tu?ralar?nda, o güne kadar yap?lamayanlar? gerçekle?tirmi? olmas?d?r. Yaz?da belli kal?nl?ktan sonra, harflerin tenasübünde bir türlü sa?lanamayan ölçüyü bulmu?, padi?ah tu?ralar?na da hat ve ?ekil yönünden ideal güzelli?ini vermi?tir.
Ayr?ca, figürist ressam olmas?, harflerin tenasübü yan?nda, yaz?n?n terkibinde (kompozisyon, istif) de ba?ar? sa?lamas?na yard?mc? olmu?tur.
Yaz? sanat?nda gerçekle?tirdikleri "ink?lap" kelimesi ile ifade edilen Mustafa Rak?m Efendi'nin hayat? ve sanat?, bugüne kadar kapsaml? bir çal??ma çerçevesinde ele al?nmam??t?r. Hayat?n? ve sanat?n? de?erlendiren yaz?lar, çe?itli makale ve kitaplara da??lm?? vaziyette bulunmaktad?r. Eserleri de çe?itli kitap ve makalelerde yer yer bulunmakla birlikte, ço?u önemli ?aheserleri henüz sanat aleminin nazarlar?na sunulmam??t?r.
Elinizdeki kitab?n esas? doktora çal??mas? olarak tamamlanm??t?r. Fakat eser, doktora çal??mas?ndan farkl? bir ?ekil ve görünü?te yay?mlanm??t?r. Doktora çal??mas?n?n kabul edildi?i 1999 y?l?ndan itibaren devaml? ekleme ve düzeltmelerle geli?tirilmi?tir. Esas?nda Rak?m Efendi üzerine çal??ma, ba?lang?c?ndan beri feyizli bir çal??ma olmu?tur. Bu çal??ma ile birlikte hat sanat? tarihinin kaynaklar?na ve eserlerine ula?mak, bana devaml? keyif vermi?tir. Hat sanat?n?n tamam? birer ibda? eseri çal??malar? yan?nda, rastlad???m her Rak?m eseri bana heyecan vermi?tir. Bu duygular? ya?amama vesile olan Mustafa Rak?m Efendi? yi daima rahmet ve minnetle yadetmekteyim
Bu çal??mam?z?n gayesi, Rak?m hakk?nda yaz?lanlar? bir araya ge-rek yeni de?erlendirmelere kap? aralamakt?r. Bir di?eri de -ula?abildi?imiz kadar?yla- ?aheserlerini bir arada istifadeye arz etmektir. Bu gayelerin gerçekle?tirilmesi için azami gayret gösterilerek, Rak?m hakk?nda rastlanan her türlü bilgi, ilmi kriterler içerisinde de?erlendirilmeye tabi tutulmu?, bu de?erlendirmelerde Rak?m'? önemli k?lan unsurlara da dikkat çekilmi?tir.
Yaz? sanat?m?zda böyle önemli bir ?ahsiyeti çal??mam için beni yönlendiren, ayr?ca kendilerinin devaml? ilmi destek ve te?viklerini gördü?üm k?ymetli hocam Prof. Dr. Muhiddin SER?N'e minnet ve ?ükranlar?m? sunar?m. De?erli fikirlerinden istifade etti?im ve Rak?m? a dair hem haf?zas?ndakileri, hem de ar?ivinde bulunanlar? bu çal??mam?z için cömertçe veren Prof. M. U?ur Derman? a te?ekkür ederim. Ayn? ?ekilde, tez çal??malar?m s?ras?nda yard?mlar?n? gördü?üm ?inasi Acar ve hattat Mehmet Özçay'a, Topkap? Saray? Müzesi Kütüphanesi ?efi Gülendam Nakibo?lu'na, Türk ve ?slam Eserleri Müzesi Yazmalar ?efi ?ule Aksoy'a, ?stanbul Türbeler Müze Müdürü de?erli dost Erman Güven'e, özel koleksiyonlar?n? açan zevata, titiz bir ?ekilde foto?raflar?n çekimini gerçekle?-n Bahad?r Ta?k?n, Aras Neftçi, Turgut Engin, Yavuz Özdemir, Kaz?m Zaim ve Nahit Üsküplü'ye, Ba?bakanl?k Osmanl? Ar?ivi'nde Rak?mla alakal? belgeleri teminde yard?mlar?n? gördü?üm Hilal Kazan'a ve bu çal??man?n yay?mlanmas?na vesile olan hattat Ali Toy'a ve isimlerini burada zikredemedi?im tüm dostlar?ma en içten ?ükranlar?m? sunar?m. Çal??malar?m esnas?nda büyük deste?ini gördü?üm ve evde rahat bir çal??ma ortam? haz?rlayan k?ymetli e?im Dilek Han?mefendiye de te?ekkürü borç bilirim.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben