Korkmaz, Esat Seyh Bedreddin ve Varidat

ISBN 13: 9789758612390

Seyh Bedreddin ve Varidat

 
9789758612390: Seyh Bedreddin ve Varidat
Vom Verlag:

Tarih üzerine dü?ünmek, ölmü?-gitmi? olanlar?m?z? yeniden aram?za ta??ma i?idir. Bu yolla tarihe sahip ç?kma giri?imidir. Bunu sa?l?kl? yapamazsak ölmü?-gitmi? kimi alçaklar?n "oyunca??" olabiliriz&#59; çünkü tarih, yaln?zca dürüstlerin de?il, alçaklar?n da tarihidir, ortak tarihtir ya da tarih içinde tarihtir. Eksikli?i ya?am "ba???lamaz", "bo?luk"da tan?maz&#59; ne olup ne bitiyor demeye f?rsat bulamadan tarih "egemeninhizmeti"ne girer ya da bizler bu tarihin "hizmetçisi" oluruz. Böylesi bir son yakaland???nda, "Ölüler ya?ayanlar?, bir bir gömmeye" ba?lar. Ya?am?n gelece?ine egemen olmak istiyorsak "zaman? yutmak", kendimize egemen olmak istiyorsak yutulan zaman? gözlemek" durumunday?z.Geçmi? olaylar?n tarihsel özelli?i, ancak "gelece?e"'katk?lar? ortaya ç?kt???nda tam olarak anla??labilir: Aradan alt? yüz y?la yak?n süre geçti, tam anlam?yla "gelecek zaman"fo say?l?r?z&#59; bilmek için "yeterli zaman" geçmi?ti r. Kaynak lar, bo? bir evde duran "hayaletler" gibidir&#59; tarihle sulanabilirse sulan?p canland?r?labilire "hayalet" olmaktan ç?k?p aram?za kat?labilirler. Hayaletlerin aram?za kat?lmas? "gelmi?imizle çiftle?mek" anlam?na gelir ki "do?um" kaç?n?lmazd?r.
Bizler ?eyh Bedreddin'i Naz?m Hikmetin ?eyh Bedreddin Destan?'ndan ö?rendik: Naz?m Hikmet, isyan?n geçti?i tarih kesitine, ko?u?un demir parmakl?klar?na yana?an ve Tornac? Refik'in gömle?ini giyen Börklüce Mustafa'n?n dervi?lerinden birinin "ruhu" ?le yolculuk etmi?ti. Biz ise Bedreddin'in kavga/dü?ünce dünyas?na, "ya?am?n so nuncu kayna?? oldu?una inan?lan vecan? ta??d??? kabul edilen", ondan bize ula?an tek "kan?t" durumunda bulunan "kemikleri"ile seyahat edece?iz. Kemiklerden olu?an "iskelet", geriye ta??nd???nda "bin bir can edinir, bin bir dona bürünür"&#59; geçmi?in oras?nda-buras?nda "bedensiz dola?an ve beden beden" diye ç??r??an Bedreddin müridlerini "uçurup" aram?za ta??y?verir. Bu asl?nda "söze gelmek sözle gelmek", yeni bedenlerde "yorumlanmak", yani "davran??a dönü?mek", bu yolla gelece?e ta??n?p "ötümsüzle?mek ölmeden evvel Ölmek ya da ya?arken dirilmek" demektir.Naz?m Hikmetin ?eyh Bedreddin destan?'n?n sonuna ekledi?i Ahmed'in öyküsü, bu tasar?ma çarp?c? bir örnektir. Ahmed'in dedesi ile muhabbet eden erenler, tok ve kararl? bir sesle ?öyle der:
-"?sa Peygamber'in ölüsü etiyle, kemi?iyle, sakal?yla dirilecekmi?. Bu yaland?r. Bedreddin'in ölüsü, kemiksiz, sakals?z, b?y?ks?z, gözün bak???, dilin sözü, gö?sün solu?u gibi dirilecek. Bunu bilirim i?te... Bedreddin yine gelecek diyorsak, sözü, bak???, solu?u bizim aram?zdan ç?k?p gelecektir, diyoruz.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben