Islam'da Bilimin Yükselisi ve Çöküsü (827-1107)

 
9789758410040: Islam'da Bilimin Yükselisi ve Çöküsü (827-1107)
Vom Verlag:Çoktanr?c?l?kta Yahudilikte H?ristiyanl?kta Gericilik ve ?slamda Bilimin Yükseli?i ve Çökü?ü

Müslüman Toplumlarda Bilimsel Gerilemenin Tarihsel Kökenleri

Bilim tarihine Bat? gözlü?üyle bakanlar, Bat?'n?n bugünkü bilimsel üstünlü?ünü ya 'Eski Yunan- Roma Kültür Kökeni'ne ya da 'Yahudi - H?ristiyan Din Kökenleri'ne ba?layarak, 'Do?u'nun bugünkü gerili?i tümüyle ?slam'?n gerici bir din olmas?ndan kaynaklanmaktad?r&#59; Do?u, ?slam'dan ç?kmad?kça bilimde ilerleyemez' görü?ünü yaymaktad?r. Cengiz Özak?nc?, bu kitab?nda, Müslüman toplumlara yönelik 'H?ristiyan Misyonerli?i'nin en incelmi?, en sinsi biçimi olan bu görü?ü çürüterek, Bat?'n?n bugünkü bilimsel üstünlü?ünü Yahudili?e ya da H?ristiyanl??a de?il, tümüyle Müslüman bilgin ve dü?ünürlere borçlu?u oldu?u gerçe?ini, hem de hiç bir Yahudi, H?ristiyan Bat?l?'n?n yads?yamayaca?? türden Bat? kaynakl? belgelerle göstermektedir. Kitapta yer alan ve ço?unun t?pk? bas?m? Türkiye'de ilk kez bu kitapta yay?mlanan bu unutturulmu? Bat? kaynakl? belgeler, bir yandan Bat?'da Yahudilikten ve H?ristiyanl?ktan kaynaklanan eli kanl? bilim dü?manl???n?n tüyler ürpertici boyutlar?n? apaç?k gözler önüne sererken, bir yandan da 800-1100 y?llar? aras?nda Müslüman ülkelerde deneysel ve dü?ünsel bilimlerin doru?a t?rmand???n?, Bat?'n?n ancak Müslüman bilginlerin bulu?lar?n? kavrad?ktan sonrad?r ki bilimsel ve bilim adamlar?n?n Papal?k fermanlar?yla nas?l odun ate?inde törenle diri diri yak?ld?klar? bu kitapta do?rudan Vatikan ar?iv belgeleri ve John Foxe'un 1563'te Kraliçe I. Elisabeth'e sundu?u raporda yer alan resimlerle gözler önüne serilirken&#59; tüm ki?isoyunun ve Bat?l?lar?n Cebir'i Müslüman bilgin Horezmi'ye&#59; optik bilimleri, yerçekimini Newton'a de?il El,Hasan'a&#59; t?bb?, eczac?l???, otopsi yöntemlerini, a?? uygulamas?n? ?bni Sina'ya&#59; gökbilimi Zerkali'ye, Toplumbilimi ?bni Haldun'a&#59; felfeseyi mant??? ?bni Rü?d'e, Farabi'ye&#59; sezaryanla do?um yapt?rmay? Biruni'ye&#59; matemati?i, fizi?i, kimyay?, biyolojiyi hepsini ama hepisini tümüyle Müslüman bilginlere borçlu oldu?unu yine Bay? kaynakl? ar?iv belgelerinin t?pk? bas?mlar?ndan örnekler sunarak ortaya koymaktad?r. Kitab?n son bölümünde "Peki ama nas?l oldu da 400 y?l boyunca Bat?'ya bilim ö?reten Müslümanlar, bilimin öncülü?ünü Bat?'ya kapt?r?p, bugün Bat?'dan bilim dilenir duruma dü?tüler?" sorusuna e?ilen Özak?nc?, bugüne dek doyurucu bir yan?t verilemeyen bu soruyu bilimsel verilere dayanarak, herkesin anlayabilece?i bir dille aç?klarken&#59; bu kitap, ayn? zamanda Bizans ?mparatoru ?kinci Manuel'in, "Muhammed vadetti?i inanc? k?l?çla yayma emrinden ba?ka hangi yenili?i getirmi?tir gösterin bana?" sözlerini yineleyen Papa XVI. Benedict'e tokat gibi bir yan?t niteli?i ta??maktad?r.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben