Inci Yüksel Masaj Teknikleri

ISBN 13: 9789756674666

Masaj Teknikleri

 
9789756674666: Masaj Teknikleri
Reseña del editor:

Önsöz

Masaj, yüzy?llardan beri kullan?lan en temel tedavi yöntemlerinden biridir. Dokunma sanat?, günümüze gelene kadar gerek klinik, gerekse akademik aç?dan bu alana önderlik eden çe?itli ekollerin temsilcileri taraf?ndan geli?tirilip sistematize edilerek, manuel tedavi yöntemleri aras?nda vazgeçilmez bir yer edinmi?tir. Son y?llarda ise, sa?l?k çal??anlar?, masaj?n klinikte kullan?m?na daha fazla ilgi duymaya ba?lam?? ve literatürde kan?ta dayal? çal??ma sonuçlar? daha s?k yer almaya ba?lam??t?r.Masaj ile u?ra?an ki?ilerin, bu sanat? etkin olarak kullanabilmeleri, insan vücudunun anatomi, fizyoloji ve patofizyolojisini bilmeleri ile mümkündür. Bir ba?ka deyi?le, masaj deneyimsiz ki?ilerin elinde, mevcut tedavi potansiyelini aç??a ç?karmada yetersiz kalacak bir de?erdir. Masaj yaln?zca ellerle uygulanan mekanik bir i?lem de?ildir. Masaj uygulamalar? ile klinikte spesifik tedavi sonuçlar?n?n elde edilebilmesi için yöntemin, bu alanda e?itim görerek yüksek düzeyde kognitif ve psikomotor beceriler edinmi? olan ki?ilerce uygulanmas? gerekir.E?itimli ki?iler taraf?ndan, do?ru tekniklerin kullan?m?, masaj uygulamalar?n?n, fizik tedavi ve rehabilitasyon, sporcu sa?l???, psikiyatri, onkoloji, nörolojik rehabilitasyon gibi bir çok alanda sa?lam bir yer edinmesini sa?lam??t?r.

Terapötik masaj?n çe?itli formlar? hakk?nda detayl? olarak bilgi veren bu kitap, öncelikle fizyoterapistlerin ve fizyoterapi ö?rencilerinin yararlanmas? amac?yla haz?rlanm??t?r. Kitapta yer alan bölümlerden yeteri kadar yararlanabilmek için anatomi, fizyoloji, biyomekanik gibi alanlarda, temel bilgilerin önceden kazan?lm?? olmas? gerekir. Kitap ayr?ca, sa?l?k alan?nda çal??an di?er gruplar?n da kaynak olarak kullanabilecekleri ?ekilde haz?rlanm??t?r.Kitab?n birinci bölümünde, masaj teknikleri aras?nda en fazla kullan?lan ?sveç tipi klasik masajdan etrafl?ca bahsedilmektedir. Klasik masaj?n tan?m? ve tarihsel geli?imi üzerinde durulmu?, fizyolojik ve meknanik etkileri güncel literatür sonuçlar? e?li?inde aktar?lm??t?r. Masaj?n genel prensipleri anlat?lm??, kullan?m alanlar? hakk?nda bilgi verilmi?, ayr?ca tüm vücut ve ekstremiteler için terapötik masaj uygulama teknikeri, foto?raflar ve ?ekillerle desteklenerek aç?klanm??t?r.?kinci bölüm, klasik masaj tekniklerinin sporcularda kullan?m? ile ilgilidir. Sporda masaj?n kullan?m amaçlar?, gecikmi? kas a?r?s? ve kassal gerginli?in tedavisinde masaj?n yeri anlat?lm??, masaj?n sportif performans üzerindeki etkinli?i tart???lm??t?r.&;Uuml&;#59;çüncü bölüm, do?ulu ve melez kültürler taraf?ndan geli?tirilen masaj tekniklerinin ba?l?calan hakk?nda tan?t?c? bilgi vermekte olup, tekniklerin detay?na girilmedi?i için uygulamaya temel te?kil edecek nitelik ta??mamaktad?r. A??rl?kl? olarak geleneksel Çin akupunktur sanat?na dayanan acupressure ve trigger nokta masaj? ve Japon tedavi sanat? Shiatsu'nun yer ald??? bölümde ayr?ca Jin Shin Do, Thai masaj? ve Refleksoloji'den de söz edilmektedir.Dördüncü bölüm, klasik masaj tekniklerinin gebelikte, do?um s?ras?nda ve do?um sonras?nda kullan?m?, bebek masaj? ve çocuklarda masaj?n etkileri ile ilgili olup tekni?in kullan?m amaçlar?, yararlar? ve kullan?m prensipleri detayl? olarak aç?klanm??, baz? teknikler foto?raflarla desteklenerek sunulmu?tur. Be? ve alt?nc? bölümler, derin doku masaj? ve manuel lenf drenaj? gibi masaj?n çok güncel ve etkin olarak kullan?lan iki farkl? türü hakk?nda bilgi vermektedir. Bu iki tekni?e, kitapta yaln?zca tan?t?c? nitelikte yer verilmi?tir. Özellikle de manuel lenf drenaj masaj?n uygulanabilmesi için terapistlerin uzun ve kapsaml? bir e?itimden geçirilmeleri, ayr?ca klinikte çal??arak deneyimlerini art?rmalar? ?artt?r.Yedinci bölümde yer verilen konnektif doku masaj?, Almanya'da geli?tirilmi? ve daha sonra birçok ülkeye yay?lm?? olan bir tedavi tekni?i olup hedefi, refleks etkiler olu?turarak otonom sinir sistemi yan?tlar?n? dengelemektir. &;Uuml&;#59;lkemizde fizyoterapistlerce, ço?u hastal???n semptomatik tedavisinde kullan?lan son derece de?erli bir manipulatif tedavi yöntemidir. Bu kitapta, ülkemizdeki fizyoterapi ve rehabilitasyon okullar?n?n ço?unda e?itim program? içinde yer alan konnektif doku masaj? ile ilgili tüm teorik ve uygulamal? bilgilere, ayr?ca literatürden çok say?da çal??ma örneklerine ula?mak olas?d?r. Bu niteli?i ile, konnektif doku masaj? uygulamas?n?n ö?renilmesinde kullan?labilecek temel bir kaynakt?r.

Son bölüm ise, masaj?n kokulu ya?lar e?li?inde uygulanmas?n?n fiziksel ve ruhsal yararlar?ndan söz eden aromaterapiye ayr?lm??t?r. Aromaterapi masaj?n?n kullan?m alanlar? ve aromate-rapi ya?lar?n?n özellikleri ile tedavi de?erleri üzerinde durulmu?tur.Bu kitab?n olu?turulmas?ndaki amac?m, bu alanda çal??m?? olan tüm meslekta?lar?m? bir araya toplay?p çe?itli masaj teknikleri hakk?nda mevcut bilgi birikimimizi ve deneyimlerimizi disipline ederek fizyoterapistlere ve fizyoterapi ö?rencilerine aktarmakt?.Editörlü?ünü yapt???m bu kitab?n yazarlar?, önce ö?rencilerim, daha sonra asistanlar?m olan, masaj ve manipulatif tedavi derslerini y?llarca birlikte yürüttü?ümüz ve ?imdi tümü farkl? üniversitelerin ö?retim elemanlar? haline gelerek manuel tedavi tekniklerinin e?itimine aktif olarak katk?da bulunan, çok sevdi?im ve de?er verdi?im çal??ma arkada?lar?mdan olu?maktad?r. Kitab?n olu?turulmas?ndaki özverili katk?lar?ndan dolay? kendilerine te?ekkür ediyorum. Bu tekniklerin temelini ö?rendi?im, bilimsel ve titiz bir bak?? aç?s? ile beni ve birçok fizyoterapi ö?rencisini yeti?tirmi? olan sayg?de?er hocam Yrd.Doç.Dr. Sezgin Baltac?o?lu'ya minnet ve te?ekkürlerimi sunuyorum.Kitapta yer alan foto?raflar?n gerek çekiminde gerekse modelli?inde, güler yüzleri ile yard?mlar?n? esirgemeyen meslekta?lar?m Yrd.Doç.Dr.Mehmet Gürhan Karakaya, Yrd.Doç.Dr.Baki Umut Tu?ay, Uz.Fzt.Gizem Güvendik, Fzt. Serap Kaya'ya, sevgili ö?rencilerim Nihan Özünlü ve Özgür Taka'ya te?ekkür ediyorum.

Bilgi ve deneyimlerimi ö?rencilerim ve meslekta?lar?mla payla?ma olana?? sa?layan bu kitab?n yaz?m?, benim için heyecan ve mutluluk verici bir süreç oldu. Bu süreçte manevi deste?ini esirgemeyen ailem ve dostlar?ma te?ekkür ediyorum..
Prof.Dr.?nci Y&;Uuml&;#59;KSEL

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben