Matei Calinescu Modernligin Bes Yüzü

ISBN 13: 9789756614891

Modernligin Bes Yüzü

 
9789756614891: Modernligin Bes Yüzü
Reseña del editor:

(...)Birbirinden ayr? ve keskin bir ?ekilde çat??an iki modernli?in var oldu?undan ilk kez ne zaman bahsedebilece?imizi kesin olarak söylemek olanaks?z. Kesin olan ?ey, ondokuzuncu yüzy?l?n belli bir noktas?nda, Bat? uygarl???n?n tarihindeki bir a?ama olan modernlik -bilimsel ve teknolojik ilerlemenin, Sanayi Devriminin, kapitalizmin yol açt??? o her ?eyi al?p götüren ekonomik ve toplumsal de?i?imlerin bir ürünü olan modernlik- ve estetik bir kavram olan modernlik aras?nda geri döndürülemez bir yar?lman?n meydana geldi?i. O zamandan bu yana iki modernlik aras?ndaki ili?kiler fazlas?yla dü?manca oldu, ama birbirlerini yok etmeye yönelik öfkelerine ra?men birbirlerini kar??l?kl? olarak etkilemekten de geri durmad?lar.?lki, yani burjuva modernlik dü?üncesi için, onun modern dü?üncenin tarihindeki daha önceki dönemlerin öne ç?kan geleneklerini büyük ölçüde sürdürdü?ünü söyleyebiliriz. ?lerleme ö?retisi, bilim ve teknolojinin yararl? olas?l?klar?na olan güven, zamana yönelik ilgi (ölçülebilir bir zaman, al?n?p sat?labilen ve bu yüzden, ba?ka her mal gibi, para olarak hesaplanabilir bir kar??l??? olan zaman), ak?l kültü ve soyut bir hümanizm çerçevesinde tan?mlanm?? özgürlük ideali, ama ayn? zamanda pragmatizme ve eylem ve ba?ar? kültüne do?ru bir yönelim -bütün bunlar çe?itli derecelerde modern mücadelesine kat?ld? ve orta s?n?f?n kurdu?u muzaffer uygarl?ktaki temel de?erler olarak canl? tutulup tan?t?ld?.(...)-Kitab?n ?çinden Sayfa 47-

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben