Ahmet Özer Kürtler Ve Türkler

ISBN 13: 9789756178256

Kürtler Ve Türkler

 
9789756178256: Kürtler Ve Türkler
Vom Verlag:

Kürtler ve Türkler tarihi süreç içerisinde ili?ki ve çeli?kilerle dolu be? noktada kar??la?m??lar-d?r. Etnik, kültürel, siyasal ve sosyo ekonomik boyutlar? olan Kürt Sorunu bu kaynaklardan süzülerek geliyor. Bugün, bu tarihsel gerçek ve onun üzerinde ?ekillendi?i sosyolojik durum kavranmadan demokratik çözüm geli?tirilemez.?lk önemli kar??la?ma Kürtlerin yard?m?yla Türklere Anadolu kap?lar?n?n aç?ld??? Malazgirt'tir. ?kincisi, yakla??k 330 y?l sürecek olan ittifak?n temellerinin at?ld??? Çald?ran'd?r. Üçüncüsü Osmanl?'n?n merkezi vidalar? s?k??t?rmas?yla ilk büyük çatla??n meydana geldi?i Botan ayaklanmas?d?r. Dördüncüsü II. Abdülhamit'in bozulan ili?kileri ümmet temelinde toparlama giri?imidir. Be?incisi ise Erzurum'da ba?layan ve sonras?nda Kürt sorununu günümüze kadar ?ekillendirerek gelmesine yol açan politikalard?r. Tüm bu süreçleri de?erlendiren Prof. Dr. Ahmet Özer, Kürtler ve Türklerin tarih içindeki ili?kilerini resmi tarih tezlerinden ar?nd?rarak objektif bir biçimde ele al?yor. Demokratik Aç?l?m tart??malar?n?n oldu?u bir süreçte, soruna dair kafa yoran herkes için Kürtler ve Türkler kitab? bir kaynak kitap olma özelli?i ta??yor.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben