Orwell, George Kitaplar ve Sigaralar

ISBN 13: 9789755706344

Kitaplar ve Sigaralar

3,91 durchschnittliche Bewertung
( 2.561 Bewertungen bei GoodReads )
 
9789755706344: Kitaplar ve Sigaralar
Vom Verlag:


"Kitaplar, gerçekten de okuyucular?n yak?nmalar?na neden olacak kadar pahal? m?d?r?" S?kça sorulan bu sorunun cevab?n? bu kez George Orwell ar?yor. ??e elindeki kitaplar?n envanterini ç?kararak ba?l?yor ve sigaraya harcanan parayla kitaba harcanan para aras?nda bir k?yas yap?yor. Cevap sizce ne?

Kitaplar ve Sigaralar, ele?tirmenlik ve sahafl?k da yapm?? olan Orwell'?n sansürden ba?lay?p ele?tirmenli?in çeli?kilerine uzanan geni? bir yelpazede edebiyat camias?na ili?kin gözlemlerinden olu?an makalelerini bir araya getiriyor. Edebiyat dünyas?na ve bu dünyadaki ili?kileri yöneten ve yönlendiren eti?e ili?kin özgün bir bak?? aç?s? sunan Orwell, yazar, ele?tirmen ve okurlar?n panoramas?n? dönemin politik atmosferi e?li?inde de?erlendiriyor.

"Sahafta çal???rken &ndash&#59;e?er sahafta çal??m?yorsan?z bu mekan? kafan?zda çekici ya?l? beyefendilerin uçsuz bucaks?z deri ciltli kitap sayfalar?n?n aras?nda gezindi?i bir tür cennet olarak canland?rman?z ne kadar da kolay&ndash&#59; beni en çok etkileyen ?ey gerçek kitapseverlerin az bulunurlu?u olmu?tu. ?lk bask? züppeleri, edebiyat sevdal?lar?ndan daha fazlayd?&#59; ucuz ders kitaplar? için pazarl?k yapan do?ulu ö?renciler onlardan da çoktu&#59; ama en çok ye?enleri için do?um günü hediyesi arayan kafas? kar???k kad?nlar geliyordu. Örne?in 1897'de çok ho? bir kitap okumu? olan, kendisi için o kitab?n bir nüshas?n? bulup bulamayaca??n?z? soran sevgili ya?l? han?mefendi. Ne yaz?k ki kitab?n ad?n? ya da yazar?n? hat?rlam?yor, t?pk? hangi konuyla ilgili oldu?unu da hat?rlamad??? gibi&#59; fakat k?rm?z? bir kapa??n?n oldu?unu unutmam??."

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben