Özcan Göknar Ask Ve Evlilik

ISBN 13: 9789755096803

Ask Ve Evlilik

 
9789755096803: Ask Ve Evlilik
Reseña del editor:

Hayata birlikte yelken açan ya da açacak olan e?lere ???k olacak kapsaml? bir rehber! A?k ve Evlilik, çok merak edilen bir konu olan a?k? ve evli çiftlerin daha sa?l?kl? ve uyumlu bir birliktelik ya?amas?n?n ko?ullar?n? irdeliyor. Gerçek bir a?k?n ve a?k yan?lg?lar?n?n neler oldu?unu derinlemesine incelerken, a?k?n zamanla kal?c? bir sevgiye dönü?mesinin ve e?ler aras?ndaki çekimin canl? kalmas?n?n ko?ullar? ortaya konuyor. Çiftlerin birbirlerini do?ru ?ekilde anlamas?nda kad?n ile erke?in sahip oldu?u farkl? bak?? aç?lar?n?n önemini vurgulayan psikolog Özcan Göknar, zaman zaman gerçek ya?am öykülerinden örnekler verdi?i kitab?nda, e?ler aras?ndaki ideal ili?kiyi ve ba?l?l???, e?lerin temel duygusal gereksinimlerini, e?lerin birbiriyle olan ileti?iminde yap?lan yanl??l?klar? ve yanl?? anla??lmalar?, ili?kide ba?ar? ve paran?n yerini ve ya?anan tatminsizliklerin nedenleri ve sonuçlar?n?n neler oldu?unu kapsaml? bir biçimde ele al?yor. Göknar ayr?ca e?lerin daha sevgi dolu ve uyumlu bir cinsel birliktelik ya?amas? için neler yapmalar? gerekti?ini de derinlemesine inceliyor.A?k ve evlilikle ilgili akl?n?zdaki sorular?n cevaplar?n?, daha sa?l?kl? ve mutlu bir ili?ki ya?amak için gerekli ipuçlar?n?, Psikolog Özcan Göknar'?n, sahip oldu?u engin bilgi ve deneyiminin süzgecinden geçirerek ortaya ç?kard??? bu kitab?n sayfalar?nda bulacaks?n?z.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben