Merlin Stone Tanrilar Kadinken

ISBN 13: 9789753881210

Tanrilar Kadinken

4,02 durchschnittliche Bewertung
( 2.901 Bewertungen bei Goodreads )
 
9789753881210: Tanrilar Kadinken
Reseña del editor:

Yiyecek toplama edimlerinin bir uzant?s? olarak tar?m?n geli?mesine kad?nlar?n yol açt???n? öne süren, herkesin kabul etti?i kurama uygun olarak, uygarl??a bu arma?an? ba???lam?? kad?n tanr?lar her yerde görülüyordu. Tar?msal geli?imin ilk kan?tlar?n?n bulundu?u Mezopotamya'da Tanr?ça Ninlil, halk?na ekim ve hasat yöntemlerini ö?retti?i için ululan?yordu.Baz? söylenceler kad?n? sava?larda önder&#59; güçlü ve yürekli bir cenkçi olarak tan?mlar. Sonralar? klasik Yunan edebiyat?n?n Amazonlar ad?yla and??? kad?n askerlerle ilgili say?s?z kay?t, Tanr?çaya yi?it bir sava?ç? olarak tap?n?ld???n? göstermektedir. Amazonlar?n kad?n tanr?lara gösterdi?i sayg?yla ilgili öyküler daha kapsaml? bir biçimde incelendi?inde, Libya, Anadolu, Bulgaristan, Yunanistan, Ermenistan ve Rusya topraklar?nda avlan?p sava?an sava?ç? tanr?çalara tap?nan kad?nlar apaç?k görülür&#59; ayr?ca bunlar günümüz yazarlar?n?n bizi inand?rmaya çal??t??? gibi söylence dü?lemleri de de?ildir.Bu kitap?n birçok insan?, bu konuyu kendi ad?na ara?t?rmaya itece?ini umuyorum&#59; böylece belki bir gün geçmi?in olaylar?n? daha iyi anlayabilir, bile bile ya da dikkatsizlik sonucu gizlenen konular? aç??a ç?karabilir, olgu diye bak?lan temelsiz birçok varsay?ma meydan okuyabiliriz.
-Merlin Stone-

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben