Mesa Selimovic Dervis ve Olum

ISBN 13: 9789752639515

Dervis ve Olum

4,54 durchschnittliche Bewertung
( 4.924 Bewertungen bei Goodreads )
 
9789752639515: Dervis ve Olum

Usta yazar Mesa Selimovic'ten otuz degisik dile cevrilmis, onemli edebiyat odullerine layik gorulmus bir basyapit... Bosnak yazar Selimovic'in1967'de yayimlanan Dervis ve Olum adli romani, degisik donemlerde bircok elestirmenin inceleme konusu edindigi, ayrica gectigimiz yillarda bir Turk-Italyan ortak yapimi ile sinemaya da aktarilmis olup otuz degisik dile cevrilmis ve bircok onemli edebiyat odulune layik gorulmustu. Kitap, MEB'in tavsiye ettigi 100 Temel Eser listesinde de yer aliyor. Mesa Selimovic, Dervis ve Olum'de mutlak dinî dogrular uzerine kurulu dunyasinda yasayan Ahmed Nureddin'in, erkek kardesinin sucsuz yere tutuklanip idam edilmesinden sonra dustugu derin karmasayi resmederken insanin ruh dunyasindaki celiskileri, gelgitleri incelikle isler.

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Reseña del editor:

Usta yazar Me?a Selimoviç'ten otuz de?i?ik dile çevrilmi?, önemli edebiyat ödüllerine lay?k görülmü? bir ba?yap?t&hellip&#59; Bo?nak yazar Selimoviç'in1967'de yay?mlanan Dervi? ve Ölüm adl? roman?, de?i?ik dönemlerde birçok ele?tirmenin inceleme konusu edindi?i, ayr?ca geçti?imiz y?llarda bir Türk-?talyan ortak yap?m? ile sinemaya da aktar?lm?? olup otuz de?i?ik dile çevrilmi? ve birçok önemli edebiyat ödülüne lay?k görülmü?tü. Kitap, MEB'in tavsiye etti?i 100 Temelser listesinde de yer al?yor.
Me?a Selimoviç, Dervi? ve Ölüm'de mutlak dini do?rular üzerine kurulu dünyas?nda ya?ayan Ahmed Nureddin'in, erkek karde?inin suçsuz yere tutuklan?p idam edilmesinden sonra dü?tü?ü derin karma?ay? resmederken insan?n ruh dünyas?ndaki çeli?kileri, gelgitleri incelikle i?ler. Ölüm, ya?am, aidiyet, iktidar, iktidar?n gereklilikleri ve de?i?mez de?erlerin hayat prati?ine yans?mas? etraf?nda dola??rken insanl?k durumlar?n? merkeze alan muhte?em bir eser ortaya koyar. Yugoslavya'da edebiyat dersleri program?nda yer alan Dervi? ve Ölüm'deki izlekler, romana evrensel bir boyut kazand?r?r. Tarihsel dönemlere veya ko?ullara ba?l? özel durumlardan çok, insan do?as?n?n yap?s?, zaaflar? ve ihtiraslar? etraf?nda dönen roman müthi? bir içe bak?? örne?idir. II. Dünya Sava?? esnas?nda amans?z çat??malar?n cereyan etti?i Bosna'da sava?a bizzat kat?lan ve sava??n insan ruhunda açt??? yaralar? ömür boyu içinde ta??yan birisidir Selimoviç. Gerçek hayatta 1944 y?l? sonlar?nda, Partizan ve ayn? zamanda Tuzla Askeri Bölge Komutanl???nda subay olan a?abeyi ?evki Selimoviç'in, III. Kolordu Askeri Mahkemesi karar?yla kur?una dizilmesi ve bu olay?n Me?a Selimoviç'in ruhunda açt??? yara, devrim ve iktidar ile devrimin evlatlar? aras?ndaki ili?kileri yeniden okumas?, Dervi? ve Ölüm'ün yaz?lmas?n?n arkas?ndaki önemli bir motiftir. Nitekim romanda da, erkek karde?inin suçsuz yere idam edilmesi ?eyh Ahmed Nureddin'in hayat?nda esasl? bir k?r?lma yarat?r. O zamana kadar iktidar ile bir sorunu olmayan Nureddin, bu olaydan sonra gizli bir öfkeye kap?l?r ve isyan eder. Ç?kan isyan sonucu öldürülen Kad?'n?n yerine art?k Nureddin geçmi?tir&#59; art?k iktidar sahibi, kendisidir. Ancak "iktidar"?n öyle bir yap?s? vard?r ki "sahibi"ni, en yak?n dostu ile iktidar aras?nda bir seçim yapmak zorunda b?rakacakt?r. Ve bu seçimin sonuçlar?na katlanmak&hellip&#59;

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben