Kod Adi Pegasus

ISBN 13: 9789752541184

Kod Adi Pegasus

9789752541184: Kod Adi Pegasus
Vom Verlag:

Ortado?u'yu kontrol alt?na alman?n ikinci aya?? olan ?ran ve Suriye'yi i?gal plan?n? devreye sokan ABD, böylelikle Irak i?gali öncesinde uygulamaya koydu?u ve ba?aramad??? "Türkiye'yi ?slam dünyas?nda yaln?z b?rakma" politikas?n? yeniden masaya koyuyor.

Dikkat edilirse ABD'nin ?ran ve Suriye'ye yönelik bütün k??k?rt?c? ve tehdit edici davran?? ve söylemleri, Türkiye'yi kendisi ile ortak hareket etmeye zorlamak üzerine bina edilmi?tir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve hükümetinin kar?? direni?leri ne kadar etkili olur, bunu tarih kaydedecektir. Türkiye, e?er planlanan bu i?gal sava??nda ABD'nin yan?nda aktif olarak yer al?rsa, ?slam dünyas?nda tamamen yaln?zl??a itilecektir. ?slam dünyas? ile ba?lar? kopar?lan Türkiye ise, ne AB, ne de ABD kar??s?nda art?k kayda de?er bir güç de?ildir. Böylece Türkiye'nin aç?k sömürge haline getirilmesi veya parçalanmas? daha da kolayla?acakt?r.

So?uk Sava? sonras? d?? politikas?n? sald?rganl?k parametreleri üzerine bina eden ABD, yeryüzünün orta ku?a??n? olu?turan ?slam co?rafyas?n? kontrol ederek tek yanl? bir küresel sistem in?as?na giri?ti. Çeyrek yüzy?ld?r cephe sava?? politikas? ile sald?rganl???n? daha ileri boyutlara ta??yan ABD, enerji kaynaklar? ve deniz ticaret yollar?na hakim olma, silahs?zland?rma ve terörle sava? politikalar? ile küresel hegemonya hedefine ula?maya çal???yor. Bunun için öncelikle Müslüman dünyan?n olu?turdu?u muhalif duru?u k?rmay? planl?yor. ABD ve müttefiklerinin hedef tahtas?nda ?imdi de ?ran ve Suriye var. Erdal ?im?ek, 'Kod Ad?: Pegasus'ta, ABD ve müttefiklerinin ?ran ve Suriye'ye yönelik sald?r? planlar?n?n ?ifrelerini kar??la?t?rmal? olarak çözmeye çal???yor, ABD (bölgemizdeki), ?srail, Suriye ve ?ran'?n savunma güçlerinin detayl? olarak yer ald??? bu çal??mada, muhtemel sava? senaryolar? ve sonuçlar? hakk?nda onlarca kaynaktan derledi?i verileri okuruyla payla??yor. ?im?ek'in çal??mas?, muhtemel sava? ile ilgili ku?ku ve sorulara cevap ar?yor.
- ?brahim Karagül

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben