Haydi Oyuna - Aile ve Çocuk Bakim Rehberi

 
9789752112704: Haydi Oyuna - Aile ve Çocuk Bakim Rehberi
Reseña del editor:


Çocu?unuzun ?lk Üç Y?l? ?çin 150 Farkl? Oyun ve Etkinlik

Oyun oynamak, çocukta dikkat yetene?inin artmas?n? sa?lar. Özellikle küçük ya?larda ö?renme potansiyeli çok yüksek oldu?undan, çevresini saran nesne ve kavramlar? en do?al ?ekilde oyun arac?l???yla ö?renir. Ayr?ca çocu?un nas?l oyun oynayaca??n? da ö?renmesi gerekir, anne babalar?n ve e?itimcilerin görevi de bu konuda çocu?a yard?mc? olmakt?r. ??te bu amaçla haz?rlanan bu kitapta anne babalar do?umdan 3 ya?a kadar olan sürede çocuklar?yla payla?abilecekleri 150 ayr? oyun ve etkinlik bulacaklar. Oyunlar?n tümü çocu?un ya?ad??? çevreyi tan?mas?, kolayca ileti?im kurabilmesi, bedensel ritmini ve duru?unu mükemmelle?tirmesi amac?na yönelik olarak haz?rlanm??t?r. Ayr?ca ?ark? ve sözlerle de haf?zan?n güçlendirilmesine yard?mc? olacakt?r. Etkinlikleri aç?klayan 120den fazla foto?raf ve 75 renkli resim ile bu çal??ma çocuk yeti?-n her anne baban?n el kitab? durumundad?r.
Unutmay?n, çocu?unuza mümkün oldu?u kadar fazla zaman ay?rarak onun mutlu ve sa?l?kl? bir insan olarak yeti?mesini sa?lamak sizin elinizde. Bebe?inizin geli?imini yak?ndan izleme ?ans?n? kaç?rmay?n!


„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben