19.asir Türk Edebiyati Tarihi

4,51 durchschnittliche Bewertung
( 77 Bewertungen bei Goodreads )
 
9789750811593: 19.asir Türk Edebiyati Tarihi
Reseña del editor:

"XIX. As?r Türk Edebiyat? Tarihinde, Tanzimat ve sonras? edebiyat?m?z?n geni? biçimde
yap?lm?? bir çözümünü bulmakla kalm?yoruz&#59; ayn? zamanda 'halisi 'kalp'tan ay?rmas?n?
çok iyi bilen bir zevkin belirtilerini de payla??yoruz. Edebiyat tarihçimiz,
okuyucuya bir telkinde bulunmuyor, zevkini kabul ettirmek için zorlama yapm?yor.
Birtak?m öneriler ortaya sürüyor&#59; tart???ls?n, böyle bir sorun vard?r, ya da olabilir
diye uyar?yor bizi. Ama, öylesine bir önerme ve uyarmad?r ki, ço?u zaman,
do?ruluklar? üzerinde tart??may? gerekli bulmuyor, onlara kat?l?yoruz."
Hikmet D?zdaro?lu
"XIX. As?r Türk Edebiyat? Tarihi, her sat?r?nda ilim ve sanat?n birlikte yürüdü?ü
büyük bir terkip eseridir. Edebiyat tarihimiz sahas?nda belki pek az ?ey, bu kitab?n
bin sab?rs?zl?kla bekledi?imiz ikinci cildinden mahrum kal???m?z kadar telaf?s?z bir
kay?p olmu?tur."
Birol Emil
"XIX. As?r Türk Edebiyat? Tarihi hem hacmi, hem ele ald??? konuyu i?leyi?i bak?m?ndan önceki eserlere hiç benzemeyen yeni görü?lerle geldi. Tanp?nar bu kitapta kendi ?airli?ini, hikayecili?ini romanc?l???n? bir yana b?rakm??, fakat objektif bir tarihçinin kurulu?una da raz? olmam?? bir fikir adam? gibi davran?yor. XIX. As?r Türk Edebiyat? Tarihinin umumi havas?nda hakim olan radikal tenkit ruhunu, böyle bir enkide al??k?n olmayanlar yad?rgayabilir."Hilmi Ziya &Uuml&#59;lken "Yeni bir duyu?, dü?ünü? ve anlat?? tarz?n?n, yeni bir dünya ve tabiat görü?ünün ve insan anlay???n?n geldi?i" sanc?l? bir dönemin edebiyat?na, onu do?uran arkaplan? da ?hmal etmeden bakan XIX. As?r Türk Edebiyat? Tarihi, "her ?eyden evvel Türk insan?nda ba?layan bir buhran?n ve yeni ufuklar ve de?erler etraf?nda yava? yava? kurulan bir iç düzenin" tarihi. Tanp?nar'?n olgular?n derinliklerine nüfuz eden kavray???, ?a??rt?c? dikkatleri, parlak üslubu, kitab? s?radan bir edebiyat tarihinin çok ötesine ta??yor.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben