Robert Desnos Hayir, Ask Ölmedi

ISBN 13: 9789750709128

Hayir, Ask Ölmedi

4,1 durchschnittliche Bewertung
( 73 Bewertungen bei GoodReads )
 
9789750709128: Hayir, Ask Ölmedi
Vom Verlag:

Frans?z ?air Robert Desnos'un ?iirinde dü?le gerçe?i birbirinden ay?rt etmek nerdeyse olanaks?zd?r. Kurulu düzene, sürüp giden gelene?e uzla?mas?z bir ba?kald?r?n?n ozan?d?r Desnos. Andre Breton önderli?indeki gerçeküstücü hareketin en özgün ?airlerinden biri olmu?, bu dönemde do?açtan esinlenmeler, söz cambazl?klar?, erotizm, özgür ça?r???mlar?n getirdi?i imgelerle yüklü bir ?iir yaratm??t?r. 1930'lar?n ba??nda Breton'un gerçeküstücü çizgisinden uzakla?m??, özellikle II. Dünya Sava?? y?llar?nda Direni? hareketine kat?larak insan umudunun ozan? olmu?tur. Ama Desnos'un belki de en belirgin özelli?i, gündelik ya?am?n, a?k?n, özgürlü?ün, ba??ms?zl???n türküsünü söyleyen tüm ?iirlerinde dü?lerin ?airi olmas?d?r. Bu kitapta, belki de, bir ömür boyunca görülmü? tek bir dü?ün dizelerdeki izdü?ümünü okuyacaks?n?z. Desnos'un ?iirlerini Tahsin Yücel'in Türkçesiyle sunuyoruz."Tüm gerçeküstücüler gibi Robert Desnos da 'düzenden, ustan, gelenekten yana oldu?unu söyleyen, ama ula?a ula?a sava??n y?k?m?na ula?m?? olan' bir toplumun kar??s?nda, uzla?mas?z bir ba?kald?r?n?n ozan?d?r. Ne var ki kurulu düzene ba?kald?rarak, hiç de?ilse bo?vererek dü?ün, ola?anüstünün, a?k?n türküsünü söylemesi bu toplumun bir üyesi, en az?ndan bir ö?esi olmas?n? önlemez&#59; tam tersine, kendisi ile çevresi aras?ndaki çeli?kiyi daha keskin, daha s?z?l? bir biçimde duymas?na yol açar: bu toplumun bir ö?esidir, ama onun yabanc?s?d?r da&#59; dünyay? de?i?tirmeye, tüm zenginli?iyle göstermeye çal???r, ama bunu yap?t?nda, imgelerinde ba?ar?r ancak."TAHS?N YÜCEL

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben