Sevgi Soysal Tante Rosa

ISBN 13: 9789750500923

Tante Rosa

4,22 durchschnittliche Bewertung
( 789 Bewertungen bei Goodreads )
 
9789750500923: Tante Rosa

Ilk yayimlandiginda "yerli" olmamakla elestirilen Tante Rosa, Sevgi Soysal'in, sinemaya da uyarlanan en ozgun eseridir. Bir roman butunlugune sahip olacak sekilde birbirine ustalikla baglanmis on dort hikayenin ana konusu kadinlik ikilemleridir. Sevgi Soysal'in, o kendine ozgu ironisiyle anlattigi Tante Rosa, yasamin kurallarina ve sinirlandirmalarina baskaldiran, ancak kadinligina hapsoldugu icin hep yenilen biridir. O, "butun kadinca bilmeyislerin tek adidir."

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Reseña del editor:


?leti?im Yay?nlar? Sevgi Soysal'?n bütün eserlerini yay?ml?yor. ?lk kitap Tante Rosa, Sevgi Soysal'?n ölüm y?ldönümü olan 22 Kas?m'?n haftas?nda ç?kt?.

1968'de yay?mland???nda, çocuklu?u Birinci Dünya Sava?? Almanya's?nda geçmi?, Rosa adl? bir kad?n?n hayat hikayeciklerini içeren bu roman, edebiyat çevrelerini ?a??rtm?? ancak pek de anla??lamam??. Sevgi Soysal'? 12 Mart dönemi edebiyat? yoluyla tan?yan okura ise hiç ula?amam??. Oysa Tante Rosa, Sevgi Soysal'? 12 Mart döneminin simge yazar? yapan?n yaln?zca 12 Mart de?il, Tante Rosa'da ilk filizlerini veren cesur bir kad?nca duyarl?l?k oldu?unun en güzel ispat?.

Bütün Eserleri dizisinde önce kronolojik bir s?rayla romanlar? yay?mlanacak Sevgi Soysal'?n. Tante Rosa'dan sonra s?rada kad?n-erkek ili?kisi ve evlilik temas?n? i?ledi?i roman? Yürümek var. Soysal bu roman?yla (1970) TRT Sanat Ödülleri Yar??mas? Ba?ar? Ödülü'nü kazanm??. Ve yine bu roman? nedeniyle müstehcenlik gerekçesiyle yarg?lanm??.

Daha sonra gelen Yeni?ehir'de Bir Ö?le Vakti, özellikle Ankaral? solcular?n çok sevdi?i, etkilendi?i bir roman. Oradaki Ali karakteri, ideal bir devrimci modelidir&#59; bir ku?ak onu örnek alarak devrimcili?i ö?renir. Bir sonraki roman? ?afak ise Murat Belge'nin sözleriyle "devrimci Türkiye roman? için çok yeni ve çok önemlidir" çünkü "Sevgi Soysal'?n olaylar?n nesnelli?i ve insanlar?n öznelli?i aras?nda kurdu?u diyalektik ili?ki, Marksist bir esteti?in ürünüdür."

Sevgi Soysal, kanser tedavisi için gitti?i ?ngiltere'de "hastal?k-tedavi ötesi ?eyler yapmaya" çal???r. Burada yazmaya ba?lad??? roman? Ho?geldin Ölüm yar?m kal?r. ?leti?im Yay?nlar?'ndan ç?kacak Ho?geldin Ölüm'ün ard?na Sevgi Soysal'la ayn? dönemde ya?am?? ve yazm??, Attila ?lhan, Oya Baydar, Tomris Uyar, Adalet A?ao?lu, Ahmet Oktay ve Vüs'at Bener gibi isimlerin tan?kl?klar? eklenecek. Ho?geldin Ölüm, bu haliyle belki de bir hüzün kitab? olacak. Y?ld?r?m Bölge Kad?nlar Ko?u?u, romanlardan sonra ilk yay?mlanacak an? kitab?. Muzip bir dille yaz?lm?? bu an?lar, tefrika edilirken baz? solcular?n tepkisini çekmi?. Öykü kitab? Bar?? Adl? Çocuk, 12 Mart öncesini, daha sonraki de?i?imi ve hastal??? konu ediyor. Yeni Ortam ve Politika gazetelerine yazd??? yaz?lar?n?n topland??? Bakmak ise ilk öykü kitab? Tutkulu Perçem'in ard?ndan yay?mlanacak.

Y?ld?r?m Türker, bu siyasi deneme yaz?lar?n?n gazete yazar? olmaya kalkmas?ndaki en önemli neden oldu?unu söylüyor. Türker, Sevgi Soysal'?n kendisi için "ilkgençli?inde dünyayla aras?na gerili&#59; ?efkatle harelenmi? bir zeka, isyankar bir ne?e, kül yutmaz bir duru?tan dokunmu? bir tül" oldu?unu yaz?yor. Sevgi Soysal'?n ?leti?im'den ç?kacak son eseri ise daha önce yay?mlanmam?? oyunu Venüslü Kad?nlar. Yay?na haz?rlanan bir di?er kitap da, Sevgi Soysal'?n eserleri üzerine edebiyat ele?tirisi a??rl?kl? yaz?lardan olu?an bir derleme.

Genç ya?ta kaybetti?imiz Sevgi Soysal'?n bütün eserleriyle yeniden gündeme gelmesi, onunla büyümü? bir ku?a??n ona borcunu ödemesi, onu tan?madan büyümü? bir ku?ak içinse önemli bir f?rsatt?r.

Tante Rosa'dan

"...Bu i?in bir ba?ka i?ten ne ayr?cal??? var? Bir adam?n paltosu için para almakla b.. için para almak aras?nda ne... fark var? Bu da bütün insanca i?ler kadar pis. Günler geçiyordu bu uykuyla uyan?kl?k aras?nda. ?nsan hiçbir ?eylere ald?rmamaya bir ba?lad? m?. Ne kendi durumunu ne de bütün durumlar? üstünde durmaya de?er bulmad? m?? Bu bir k?? uykusudur ki hiçbir yaz sökemez. Ne ????? kapat?p uyuyor, ne okuyor ne de sevi?iyor: Yat?yordu. Bazen yorgandan aya??n? ç?kar?p saatlerce bak?yordu. Yar?n y?kar?m ayaklar?m?, yar?n y?kar?m, y?kam?yordu, ayaklar?n?n az kirlendi?ine ?a?arak bak?yordu. ?nsan geçmi?ini unutabilir..."

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben