Beynin Gizli Gücleri: Yasaklanmis Bilgiler Gün Isigina Cikiyor

 
9789750148811: Beynin Gizli Gücleri: Yasaklanmis Bilgiler Gün Isigina Cikiyor
Reseña del editor:

Bu kitaptan ö?renece?iniz teknikler ve bilgiler sayesinde hayat?n?z sonsuza dek de?i?ecek! Ko?ullar?n?z? ve Gerçekli?inizi de?i?-cek gücün içinizde oldu?u dü?üncesi ula??lmaz bir ?ey olmaktan ç?kacakt?r. Baz? insanlar bunu uzun umand?r kullan?yorlar. Peki ya siz daha önce bu teknikleri hiç duymad?n?z ya da ö?renmediniz mi? Art?k s?r olarak tutulan bilgilerin aç?klanma zaman?!
Bu kitapta anlat?lan teknikleri kolay bir ?ekilde aktarmak için e?lenceli bir konu seçtim. Teknikleri&#59; Ba?tan Ç?kartma ve Cezbetme konusu üzerinden anlatt?m fakat bu sizi yan?ltmas?n, okudu?unuzda farkedeccksiniz ki bütün teknikler istedi?iniz her konu ve alan için de?i?tirilerek kullan?labilir. Önemli olan tekniklerin temelini, bar?nd?rd?klar? güçlen ve içerdi?i ö?eleri kavramamzd?r. Bunu yapt???n?zda&#59; Sa?l?k, ?li?kiler, Para ve akl?n?za gelen her konu için bu güçlü teknikleri rahatl?kla kullanabilirsiniz.
Benim i?im zihin gücüyle ilgili tüm bilgileri toplay?p bir filtreden geçirmek ve sizin saklanm?? büyülü potansiyelinizi aç??a ç?karacak bilgileri etkili ve kolay anla??l?r bir kitap haline getirmekti.
Bu kitap görünmez dünyay? nas?l ele geçirece?inizi ve nas?l kendi komutan?za alaca??n?z? gösterecektir. Bunu yapmaya ba?lad???n?zda hayat?n?z?n ak??? de?i?ecektir.
Kendi kategorisinde kült olan bu kitap Dünya'da yank? uyand?rm??t?r. Dünya'n?n bir çok ülkesinde ?nsanlar, kitapla ilgili çal??ma gruplar? kurmu? ve yöntemleri uygulayarak elde ettikleri ba?ar?lar? birbirleriyle payla?m??lard?r. Günlük ya?am içinde bu tarz konular yeterli ciddiyetle ele al?nmamaktad?r. Bu bilgiler sadece bir hayal ürünü yo da bir televizyon gösterisi zannedilmekte ve bu nedenle insan potansiyelinin o sonsuz yap?s? ke?/edilememektedir. Bu kitap potansiyelinizi aktive etmeniz ?çin size muhte?em bir kaynak olacakt?r.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben