Framåt B Textbok med cd (mp3)

 
9789127416727: Framåt B Textbok med cd (mp3)
Reseña del editor:

ett läromedel för analfabeter och kortutbildade Hela Framåtserien revideras

Framåt har blivit ännu bättre! Alla Framåtböckerna anpassas nu efter den nya kursplanen för SFI. Varje bok skiljer sig åt, men har gemensamt att de går långsamt fram för elever med ingen eller lite studievana.

Interaktiv pedagogik för dig ...

Framåts lärarhandledningar är nu ännu mer lämpande för undervisning. Du får mer tid för undevisning och äntligen finns allt material samlat på ett och samma ställe. Materialet till de nya lärarhandledningarna ger dig ett ovärderligt stöd, såväl i din planering av lektioner som vid lektionstillfället och i efterarbetet. Du får mängder med pedagogiskt och lättarbetat undervisningsmaterial.

... och dina elever

Med Framåts digitala funktioner blir det lättare för dina elever att lära sig svenska. De får tillgång till pedagogiska funktioner som autentiskt inläst ljud, bilder och webbövningar.

Framåt A För analfabeter och kortutbildade

Framåt A är i första hand avsedd för nyanlända analfabeter och kortutbildade. Böckerna passar både för ungdomar i förberedelseklasser eller språkintroduktionsklasser och för vuxna på sfi, studieväg 1 kurs A. Framåt A består av tre elevböcker A1, A2 och A3. Elevböckerna innehåller ett användbart ordförråd för det vardagliga livet och skolgången. Till varje elevbok hör en omfattande lärarhandledning med en mängd pedagogiskt och användbart digitalt material.

Framåt A:s elevböcker

De tre elevböckernas ordförråd repeteras och utökas systematiskt. Innehållet ger eleverna ett muntligt ordförråd och en viktig inledande läsoch skrivträning. Ordbildsmetoden kombineras med specifik bokstavsinlärning. Parallellt löper läsinlärning baserad på LTG-metoden, Läsning på talets grund.

Interaktiva elevböcker

Framåt A finns även som interaktiva böcker där all text är inläst. De innehåller också intalade ordlistor på somaliska, arabiska och dari samt webbövningar.

Webbövningarna består av ljudövningar med inläst ljud där eleven exempelvis lyssnar och upprepar och trycker på uppläst föremål

        Lärarhandledningar med interaktivt material - ett ovärderligt stöd för dig och dina elever!

Till Framåt A:s lärarhandledningar (1, 2 och 3) hör nu mängder med pedagogiskt material som hjälper såväl dig som dina elever. 

Underlättar planering och efterarbete

Lärarhandledningarna ger dig ett ovärderligt stöd vid planering, undervisning och efterarbete. För varje sida i elevboken innehåller lärarhandledningen instruktioner, extra övningar, genomgångar, kopieringsunderlag och uttalsstöd. Du får även stöd vid bedömning och läs- och skrivinlärning.

Ordlistor

Här finns ordlistor på somaliska, arabiska och dari som du med hjälp av projektor kan visa och lyssna på i helklass. Alla ordlistor är inlästa av modersmålstalande och är ett ovärderligt stöd för både dig och eleven. Ordlistorna finns också som kopieringsunderlag.

Färdiga genomgångar

Med lärarhandledningarna får du färdiga Powerpointgenomgångar för elevböckernas sidor. Använd dem för att underlätta arbetet med förförståelsen och repetition.

Hörförståelse

Träna elevernas hörförståelse genom att lyssna på de inlästa elevböckerna. Lärarhandledningen ger dig tillgång till det inlästa ljudet så att ni kan spela upp det i klassrummet. Individuella fraser i boken kan spelas upp om igen, för att öva hörförståelse, betoning och uttal. De skrivövningar som finns i boken ger eleverna möjlighet att öva hörförståelse genom att använda det inlästa ljudet som facit. Lärarhandledningen ger dig även tillgång till hörövningar och uttalsträning som anknyter till elevböckernas innehåll.

Bilder samt läs- och skrivinlärning

Med lärarhandledningarna får du tillgång till bilder kopplade till elevböckerna som underlättar genomgångar i klassrummet. Lärarhandledningen till elevbok 1 innehåller även en separat sektion tillägnad läs- och skrivinlärning med bland annat kopieringsunderlag, genomgångar och extra övningar.

Framåt A lärarhandledningar kortfattat: Pedagogiska övningar Inlästa ordlistor på arabiska, dari och somaliska Hörövningar Bilder Läs och lyssna på elevboken Kopieringsunderlag för utskrift (390 st) Lärarinstruktioner Färdiga genomgångar i Powerpoint För analfabeter och kortutbildade         Framåt A kortfattat: Lärarhandledningar & elevböcker med mängder av interaktivt material Inlästa ordlistor på somaliska, arabiska & dari Färdiga Powerpoint-genomgångar till elevbokssidorna Interaktiva webbövningar Ett läromedel för sfi kurs A, läs- & skrivinlärning, språkintroduktion, förberedelseklass   Framåt B och C

Med Framåt B och C kommer eleverna ännu längre i sin språkutveckling. Böckerna är i första hand tänkt för vuxna med kort skolbakgrund som läser sfi kurs B och C.

Reviderade textböcker

Texterna utgår från vardagliga situationer med en mängd dialoger som ger eleven ett användbart språk. I textböckerna bearbetas teman som är anpassade efter kursplanen för sfi, kurs B och C. Textböckerna inleds med ett repetitionskapitel och avslutas med en grammatikdel. Alla texter är inlästa med naturligt tal och ligger som ljudfiler på läromedlets hemsida. Inloggningskoden medföljer boken.

Övningsböcker för repetition

Med hjälp av övningsböckerna kan eleven repetera och befästa varje moment. Både text- och övningsböcker innehåller många bilder som konkretiserar texterna om situationer och miljöer i Sverige.

Digitalböcker med inläst text

Nu finns Framåt B och C även som interaktiva textböcker där all text är inläst med mänsklig röst.

Praktiska interaktiva lärarhandledningar

Nu har vi gjort lärarhandledningarna till Framåt B och C ännu mer lämpande för undervisning. Nu finns äntligen allt material samlat på ett och samma ställe som du alltid har tillgång till i din dator eller läsplatta.

Framåt B & C kortfattat: Anpassade efter nya kursplanen (sfi) Illustrativa Interaktiva lärarhandledningar Även som digitala textböcker Tematisk Sfi kurs B & C, språkintroduktion och förberedelseklass Framåt D Alla elever ska kunna nå hela vägen!

Snart når Framåts elever hela vägen! Vi håller nu på att utökar Framåt och 2016 utkommer Framåt D. Framåt blir då ett heltäckande läromedel där även elever som börjar med kurs A får stöd att nå hela vägen. Framåt D kopplas tydligt till kunskapskraven och utgår ifrån ett genrepedagogiskt synsätt där textstruktur och studieteknik är en röd tråd genom hela boken. Framåt D kommer att ge eleverna ett brett spektra av möjligheter att träna sin svenska för vardagslivet!

Framåt D utkommer 2016. Håll ögonen öppna genom att anmäla dig till vårat nyhetsbrev på nok.se/nyhetsbrev

Framåt D kortfattat: Genrepedagogiskt synsätt Anpassad efter nya kursplanen Sfi kurs D & språkintroduktion  

     
 

Reseña del editor:

Ett läromedel för analfabeter och kortutbildade Hela Framåtserien revideras

Framåt har blivit ännu bättre! Alla Framåtböckerna anpassas nu efter den nya kursplanen för SFI. Varje bok skiljer sig åt, men har gemensamt att de går långsamt fram för elever med ingen eller lite studievana.

 

Framåt A För analfabeter och kortutbildade

Framåt A är i första hand avsedd för nyanlända analfabeter och kortutbildade. Böckerna passar både för ungdomar i förberedelseklasser eller språkintroduktionsklasser och för vuxna på sfi, studieväg 1 kurs A. Framåt A består av tre elevböcker A1, A2 och A3. Elevböckerna innehåller ett användbart ordförråd för det vardagliga livet och skolgången. Till varje elevbok hör en omfattande lärarhandledning med en mängd pedagogiskt och användbart digitalt material.

Elevböcker

De tre elevböckernas ordförråd repeteras och utökas systematiskt. Innehållet ger eleverna ett muntligt ordförråd och en viktig inledande läs- och skrivträning. Ordbildsmetoden kombineras med specifik bokstavsinlärning. Parallellt löper läsinlärning baserad på LTG-metoden, Läsning på talets grund. Till varje elevbok tillkommer webbövningar, interaktiva ordlistor samt elevbokens ljudspår. De interaktiva ordlistorna ger eleven modersmålsöversättningar till arabiska, dari och somaliska. Allt extramaterial nås via en kod i elevboken.

Lärarhandledningar med onlinematerial   ett ovärderligt stöd för dig och dina elever!

Till Framåt A:s lärarhandledningar (1, 2 och 3) hör nu mängder med pedagogiskt material som hjälper såväl dig som dina elever. För varje sida i elevboken innehåller lärarhandledningen instruktioner, extra övningar, genomgångar, kopieringsunderlag och uttalsstöd. Du får även stöd vid bedömning och läs- och skrivinlärning. Med den tryckta lärarhandledningen får du en abonemangskod (3år) som ger dig tillgång till onlinematerial. I ditt onlinematerial får du...

...Interaktiv elevbok...

Köper du en lärarhandledning får du även en interaktiva elevbok. Den innehåller själva elevboken som digitalbok med inläst ljud och möjlighet att projicera sidorna i klassrummet.

...Interaktiva Ordlistor...

Här finns ordlistor på somaliska, arabiska och dari som du med hjälp av projektor kan visa och lyssna på i helklass. Alla ordlistor är inlästa av modersmålstalande och är ett ovärderligt stöd för både dig och eleven. Ordlistorna finns också som kopieringsunderlag.

...Färdiga genomgångar...

Med lärarhandledningarna får du färdiga Powerpointgenomgångar för elevböckernas sidor. Använd dem för att underlätta arbetet med förförståelsen och repetition.

...Hörförståelse...

Träna elevernas hörförståelse genom att lyssna på de inlästa elevböckerna. Lärarhandledningen ger dig tillgång till det inlästa ljudet så att ni kan spela upp det i klassrummet. De skrivövningar som finns i boken ger eleverna möjlighet att öva hörförståelse genom att använda det inlästa ljudet som facit. Lärarhandledningen ger dig även tillgång till hörövningar och uttalsträning som anknyter till elevböckernas innehåll.

...Bilder samt läs- och skrivinlärning

Med lärarhandledningarna får du tillgång till bilder kopplade till elevböckerna som underlättar genomgångar i klassrummet. Lärarhandledningen till elevbok 1 innehåller även en separat sektion tillägnad läs- och skrivinlärning med bland annat kopieringsunderlag, genomgångar och extra övningar.

          Framåt B och C

Med Framåt B och C kommer eleverna ännu längre i sin språkutveckling. Böckerna är i första hand tänkt för vuxna med kort skolbakgrund som läser sfi kurs B och C.

Reviderade textböcker

Texterna utgår från vardagliga situationer med en mängd dialoger som ger eleven ett användbart språk. I textböckerna bearbetas teman som är anpassade efter kursplanen för sfi, kurs B och C. Textböckerna inleds med ett repetitionskapitel och avslutas med en grammatikdel. Alla texter är inlästa med naturligt tal och ligger som ljudfiler på läromedlets hemsida. Inloggningskoden medföljer boken.

Övningsböcker för repetition

Med hjälp av övningsböckerna kan eleven repetera och befästa varje moment. Både text- och övningsböcker innehåller många bilder som konkretiserar texterna om situationer och miljöer i Sverige.

Interaktiva böcker med inläst text

Nu finns Framåt B och C även som interaktiva textböcker där all text är inläst med mänsklig röst.

 

 

 

 

Framåt A kortfattat: Lärarhandledningar & elevböcker med mängder av onlinematerial Inlästa ordlistor på somaliska, arabiska & dari Färdiga Powerpoint-genomgångar till elevbokssidorna Interaktiva webbövningar Ett läromedel för sfi kurs A, läs- & skrivinlärning, språkintroduktion, förberedelseklass Framåt A lärarhandledningar kortfattat: Pedagogiska övningar Inlästa ordlistor på arabiska, dari och somaliska Hörövningar Bilder Lyssna på elevboken Kopieringsunderlag för utskrift (390 st) Lärarinstruktioner Färdiga genomgångar i Powerpoint För analfabeter och kortutbildade Framåt B & C kortfattat: Anpassade efter nya kursplanen (sfi) Illustrativa Även som digitala textböcker Tematisk Sfi kurs B & C, språkintroduktion och förberedelseklass    

 

     

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben