Vitale, Joe Mucizeleri Beklemek

ISBN 13: 9786055943882

Mucizeleri Beklemek

 
9786055943882: Mucizeleri Beklemek
Vom Verlag:

Sizi yönlendiren ki?ilerin tavsiyelerinin ?imdiye kadar neden i?e yaramad???n? hiç merak ettiniz mi? Ya?am?n?zda olas? mucizeleri beklemek için ne yapmal?s?n?z?
Ben kariyerimin büyük bir bölümünde kendi ya?amlar?n? geli?tirmek ve rüyalar?n? gerçekle?tirmek isteyen ki?ilere bunlar? anlamalar? için yard?mc? oldum. Bu dönem boyunca baz? ki?iler mükemmel ?eylerle kar??la??rken baz?lar? ?se hiç bu tür ?eyler ya?amam??lard?r.
Ki?isel geli?im dünyas? sizin ya?am?n?z?n de?i?ece?ine yönelik pozitif dü?ünceler ile doludur. Bu çözümün yaln?zca bir parças?d?r. Ben as?l anahtar noktan?n eylem ile birle?tirilmi? pozitif beklenti oldu?unu dü?ünüyorum. Siz kendinizi mutlu olmaya yönlendirdi?iniz halde s?n?rlay?c? kar??t dü?üncelere sahipseniz herhangi bir ilerleme ya?amazs?n?z. Rüyalar?n?z? gerçekten ya?aman?n tek yolu kar??t niyetleri ortadan kald?rmak ve kendi mutlulu?unuzun tüm sorumlulu?unu üzerinize almakt?r.
Kitab?n sayfalar? boyunca ?unlar? ö?reneceksiniz:
&#8226&#59; Kendi dü?ünce ve deneyimleriniz nas?l negatif kendi kendine konu?ma yaratmaktad?r,
&#8226&#59; Kendinizi bilinçli fark?ndal??a nas?l ula?t?r?rs?n?z ve nas?l de?i?im sa?lars?n?z,
&#8226&#59; Ya?am?n?zdaki bütün deneyimlerden nas?l olumlu yönde yararlan?rs?n?z,
&#8226&#59; Kendi çevrenize bak?? ?ekliniz nas?l size ya?ant?n?z? belirleme gücü verecektir,
&#8226&#59; Kendi kendinize söyledi?iniz ?eyler ile gerçekten olan ?eyler aras?ndaki farkl?l?klar,
&#8226&#59; Geçmi? ya da gelecekte ya?amak yerine nas?l ?imdi içinde ya?ayabilirsiniz.
Bu kitap ad?m ad?m sizin kendi ?çsel mucizelerinizi bulman?za yard?mc? olacakt?r ve size gündelik ya?ant?n?z içinde nas?l mucizeler bekleyece?inizi sunacakt?r.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben