Hayri Kirbasoglu, M. Ahir Zaman Ilmihali

ISBN 13: 9786055932428

Ahir Zaman Ilmihali

 
9786055932428: Ahir Zaman Ilmihali
Reseña del editor:

Zor Zamanlar?n ?lmihali...
Dünyada ya?anan son geli?meler de gösterdi ki ?slam art?k sadece Müslümanlar için de?il, bütün insanl?k göz önüne al?narak ve gezegen ölçe?indeki geli?melere merkezi bir önem verilerek yeniden formüle edilmek durumundad?r.

Bu yeni formülasyonu, "?slam'? bir 'dünya görü?ü' olarak sunmak" ?eklinde özetlemek mümkündür. ??te elinizdeki eserin temel hedefi ?slam'? bir "dünya görü?ü" olarak sunabilmek, amac? da, bu suretle ?slam dünyas?n?n tarihe müdahil olmas?n? sa?lamaya yönelik bir katk?da bulunmaktad?r. Aç?kt?r ki böyle bir te?ebbüs ?slam'? Kelime-i ?ahadet, namaz, oruç, hac ve zekat ile s?n?rlayan ve "?slam'?n ?art? be?tir." ?eklindeki yanl?? anlay??tan yola ç?kan "ilmihaller"den kesinlikle farkl? olacakt?r. Bu sebeple sizlere sunulan bu eser, bilinen anlam?yla "bir ihmihal"den öte bir ?eydir.

Ahir Zaman ?lmihali, yedisinden yetmi?ine toplumun tamam?na yönelik ve onlara ula?may? amaçlayan bir eser olmas? itibar?yla&#59; ilmi usul ve üsluptan ziyade fikre yani ?ekilden ziyade muhtevaya öncelik veren bir yakla??m?n ürünüdür. Okuyucular?m?z?, içinde bulundu?umuz "zor zamanlar"da ya?anabilir ve sürdürülebilir bir Müslümanl?kla tan??t?rabilmek amac?yla yaz?lan bu eser, öncelikle "ça?da? ?slam dü?üncesi"nin bugün geldi?i noktay? aktarmay? da amaçlamaktad?r.

Elinizdeki ilmihal, hem ilmihal gelene?inde bir k?r?lma noktas? olabilmek hem de ?slam'? bütün insanl?k için kurtulu? ümidi olarak takdim edebilmek gibi bir idealizmin ürünüdür.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben