Ahmet Ya?ar Zengin Atatürk Ve ?slamiyet

ISBN 13: 9786055638399

Atatürk Ve ?slamiyet

 
9786055638399: Atatürk Ve ?slamiyet

Iyi niyetli olmayan bazi kisilerin, Ataturk'u, istedigi gibi tanimlayarak, Islam dinini karalamak ve aleyhte propaganda yaparak Ataturk'u arzu ettigi yerde oturtmaktadir. Ya da Ataturk paralelinde gorunerek, Ataturk'u dine karsiymis gibi gosteren bazi kimseler var ki uygun gordukleri hurafelerin, Islam dinine girmesini saglamak isteyenler de bir gercektir.

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Reseña del editor:

?yi niyetli olmayan baz? ki?ilerin, Atatürk'ü, istedi?i gibi tan?mlayarak, ?slam dinini karalamak ve aleyhte propaganda yaparak Atatürk'ü arzu etti?i yerde oturtmaktad?r. Ya da Atatürk paralelinde görünerek, Atatürk'ü dine kar??ym?? gibi gösteren baz? kimseler var ki uygun gördükleri hurafelerin, ?slam dinine girmesini sa?lamak isteyenler de bir gerçektir.

Gerek Atatürk lehine din aleyhtarl??? yapan, gerekse din lehine Atatürk aleyhtarl??? yapan gruplar?n, ?slam dini konusunda zihinlerde kar???kl?klar meydana ge-rek toplumun din anlay???n? zay?flatmaktad?rlar. Söz konusu bu iki gruba, Atatürk, ?öyle cevap vermi?tir.

"Ey millet, Allah birdir, ?an? büyüktür. Allah'?n selameti, sevgisi üzerinize olsun. Peygamberimiz, Efendimiz Hazretleri Allah taraf?ndan insanlara dini gerçekleri duyurmaya memur ve elçi seçilmi?tir. Bunun temel esas?, hepimizce bilinmektedir ki, Yüce Kuran'daki anlam? aç?k olan ayetlerdir. ?nsanlara feyz ruhu vermi? olan dinimiz son dindir. En mükemmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mant??a, gerçe?e tamamen uyuyor ve uygun dü?üyor." (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, cilt 2, s. 93)
Büyük Önder, 1926 y?l?nda ise Ali R?za Ünal isimli yak?n?na, Hz. Muhammed hakk?nda ?unlar? söylemi?tir: "O, Allah'?n birinci ve en büyük kuludur. Onun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Herkesin ad? silinir fakat O sonsuza kadar ölümsüzdür." (Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Dü?ünceleri, s. 135)
"Türk milleti daha dindar olmal?d?r, yani bütün sadeli?iyle dindar olmal?d?r demek istiyorum. Dinime bizzat gerçe?e nas?l inan?yorsam, ona da öyle inan?yorum. Bilime ters, ilerlemeye engel hiçbir ?ey içermiyor" (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, cilt 3, s. 30)

"Milletimiz, din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete sahiptir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet milletimizin kalp ve vicdan?ndan çekip alamam??t?r ve alamaz." (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, cilt 2, s. 66)
"Büyük bir ink?lap yapan Hazreti Muhammed'e kar??, beslenilen sevgi, ancak onun ortaya koydu?u fikirleri, esaslar? korumakla tecelli edebilir." (?emsettin Günaltay, Ülkü Dergisi, say? 100, s. 4)
"Bütün dünyan?n Müslümanlar?, Allah'?n son peygamberi Hz. Muhammed'in gösterdi?i yolu takip etmeli ve verdi?i talimatlar? tam olarak tatbik etmeli. Tüm Müslümanlar Hz. Muhammed'i örnek almal? ve kendisi gibi hareket etmeli&#59; ?slamiyet'in hükümlerini oldu?u gibi yerine getirmeli. Zira ancak bu ?ekilde insanlar kurtulabilir ve kalk?nabilirler. (Nedim Senbai, Atatürk, A.Ü. Dil, Tarih, Co?rafya Yay., s. 102, 1979)

Bu kitap, Atatürk ve ?slam dini konular?nda, toplumda zuhur eden, zihin kar???kl???n?n giderilmesine vesile olaca??n? temenni ediyorum.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben