Ülker Uzun Polat Tam Benlik

ISBN 13: 9786055618278

Tam Benlik

5 durchschnittliche Bewertung
( 1 Bewertungen bei Goodreads )
 
9786055618278: Tam Benlik
Reseña del editor:

Ya?am'?n kullanma k?lavuzu yok, ke?ke olsa... Günler, haftalar, aylar, y?llar içinde Ya?am'?m?z, ço?u zaman bilinçsizce ak?p gidiyor. Dünyaya geliyor ve gidiyoruz&#59; ancak arada ya?an?lanlar? daha farkl? bir düzeyden ya?ay?p alg?layarak kazanacaklar?m?z dü?ünüldü?ünde, hem kendimize hem de potansiyelimize nas?l da yaz?k ediyoruz.Ya?am? anlaman?n yolu, önce kendimizi anlamaktan geçiyor. Bunun için ise öncelikle ki?inin kendisini tan?mas? gerekir. Gerçekten kendimizi tan?yor muyuz? Kendimizi anl?yor muyuz? Ve daha da önemlisi kendimizi seviyor muyuz? Ba?kalar?na verdi?imiz enerjiyi kendimize verdi?imizde ortaya ç?kacak olan sonuçlar?n ne olabilece?i hakk?nda en ufak bir fikrimiz var m?? Asl?nda kendimizi anlamak için yöntem çok basit: kendi iç dünyam?z?n yans?mas?n?, d??ar?da bizi çevreleyen dünyada, olaylarda, durumlarda, ba?kalar?n?n yüzlerinde, konu?ma ve davran??lar?nda yakalamak mümkün.Hayat çok basit ve ayn? zamanda çok karma??k. Anlamas? hem zor, hem kolay. Zor, çünkü her ?eyin bu kadar bize ba?l? oldu?unu kabul etmek, bizler gibi sürekli d??ar?daki olay, ko?ul ve durumlar? suçlamaya ve ya?amlar?n?n sorumlulu?unu ba?kalar?na y?kmaya al??m??lar için kolay olmuyor. Kolay, çünkü e?er dü?üncelerinizi, inançlar?n?z? de?i?-bilirseniz, ya?am?n?z da kolayl?kla de?i?ip, dönü?ebilir. Hatta daha da kolay olan? söyleyeyim: sadece nefesinizi de?i?-rek hayat?n?z? de?i?tirmek mümkün.Ya?am yolculu?unda s?? sular? geride b?rak?p&#59; biraz daha derine inerek bamba?ka bir dünyay? ke?fedebiliriz&#59; ?u anda kafalar?m?z suyun d???nda, korkular?m?z, yanl?? ve çarp?k dü?ünce kal?plar?m?z ve inançlar?m?zla k?st?r?lm?? bir boyutta ya?amaktansa, birazc?k cesaretimiz varsa, tüm ya?ananlar? daha ba?ka bir boyuttan alg?lamaya geçecek gözlüklerimizi tak?p&#59; suyun içine bakmay? ve orada hayal bile edemeyece?imiz güzellikte bir ya?ama giden bu kap?y? aralayabiliriz. Hepinizi bu kap?dan geçmeye ça??r?yorum.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben