Emperyalizm Sosyalizm Ve Türkiye

3,71 durchschnittliche Bewertung
( 7 Bewertungen bei GoodReads )
 
9786055541095: Emperyalizm Sosyalizm Ve Türkiye
Vom Verlag:

Ankara &Uuml&#59;niversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ?ktisat Bölümü emekli ö?retim üyesi Korkut Boratav, sadece iktisat alan?nda de?il, sosyal bilimlerin farkl? disiplinlerinde çok önemli katk?larda bulunmu? dünya çap?nda bir bilim insan?d?r. Meslekta?lar?n?n deyimiyle bir "ba?ö?retmen"dir. Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye, Boratav'?n Türkçede ve yabanc? dillerdeki akademik makaleleri ile söyle?ilerinin belirli bir sistematik izlenerek, yazar taraf?ndan gerekli düzenlemeler yap?l?p notlar eklenerek bir araya getirilmi? bir seçkisidir. Kitapta yer alan toplam k?rk bir metin s?ras?yla "Emperyalizm ve Dünya Ekonomisi", "Sosyalizm ve Sol Siyaset", "Marksist Kuram ve S?n?flar", "Türkiye: Bölü?üm, Büyüme ve Ba??ml?l?k" ana ba?l?klar? alt?nda toplanm??t?r. Bu metinler, yazar?n yakla??k yar?m yüzy?l boyunca ?srarla takip etti?i ve önemli katk?lar yapt??? tarihsel maddecili?in zamana, moda yöneli?lere kar?? dayanakl?l???n? ortaya koymaktad?r. Boratav'?n billur üslubunu, p?r?lt?l? mant?k gücünü ve e?siz çözümleme yetene?ini yans?tan metinler yaln?zca ö?renenlere de?il ö?retenlere de, yaln?zca iktisatç?lara de?il di?er sosyal bilimcilere de, yaln?zca akademisyenlere de?il Türkiye'yi, dünyay?, tarihi, bugünü ve yar?n? anlamak isteyen geni? bir okuyucu kitlesine de hitap eden vazgeçilmez bir kaynak, bir ba?yap?tt?r.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben