Ford, Debbie 21 Günde Bilinc Formatlama

ISBN 13: 9786055524579

21 Günde Bilinc Formatlama

 
9786055524579: 21 Günde Bilinc Formatlama
Reseña del editor:Sadece 21 günde, geçmi?ten kurtulmak, an? ya?amak ve her zaman istedi?iniz gelece?i ke?fetmek ister miydiniz...

21 Günde Bilinç Formatlama bizi, gözlerimizi oldu?umuz ve olabilece?imiz her ?eye açmam?z? sa?layacak ola?anüstü bir ki?isel yolculu?a ç?kar?yor. Bilincimizi dönü?türüyor, hayat?m?zdaki amac?, anlam? ve tutkuyu ortaya ç?kar?yoruz.

"Bir insan?n ruhsal inançlar? ne yönde olursa olsun, bu kitab?n önerilerini yerine ge-n birinin fayda sa?lamamas? mümkün de?il. Mesaj çok net ve uygulamalar son derece belirgin ve sistematik." -Dr. Harville Hendrix-

"An? doyas?ya ya?amak. Gerçek ça?r?n?z? ke?fetmek. Bunlar, eri?emeyece?iniz kavramlar de?il. Debbie Ford yeni kitab?nda, sizi bir ke?if yolculu?una ç?kar?yor. Ruhun ke?fedilmeyi bekleyen alt?n?n? ortaya ç?karmak için d?? kabu?umuz parçalan?yor." -Marianne Williamson-

"21 Günde Bilinç Formatlama konusunda kararl?ysan?z, bunun sebebi büyük olas?l?kla, ?u an ya?ad???n?zdan daha fazlas? oldu?unu hissediyor olman?zd?r. Art?k ya?am?n?z?n herhangi bir alan?nda ya ?st?rab?n?z çok büyük ya da bir sürü ?eye sahip olma arzunuz çok bask?n. Daha çok istiyorsunuz, daha fazlas?n? hak etti?inizi biliyorsunuz. Elde edemedi?iniz bir ?eyler oldu?unun fark?ndas?n?z ve bunu almaya haz?rs?n?z. Dolay?s?yla bugün gücünüzü d?? dünyadan geri alman?z, içinize döndürmeniz ve sizi harekete geçiren özünüzle yeniden ba?lant? kurmaya ba?laman?z için harika bir gündür. Bu kitapla, bilincinizi karma?alardan ar?nd?rabilir, derin ve anlaml? hayat?n?za ula?abilirsiniz." -Debbie Ford-

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben