Sorularla Eski Türk Tarihi

 
9786055200411: Sorularla Eski Türk Tarihi
Vom Verlag:


Türk Milleti tarihin ilk dönemlerinden beri do?uda Çin içlerinden bat?da Orta Avrupa'ya, kuzeyde Sibirya'dan güneyde Yemen ve Habe?istan'a kadar uzanan geni? co?rafyaya yay?lm??, günümüze kadar gelen bir tarih meydana getirmi?tir. Dünya tarihinde hiçbir milletin bu kadar farkl? sahay? vatan haline ge-rek hükümran oldu?u oldu?u görülmemi?tir. Bu sebeble Türk tarihini bilmek ve anlamak ayn? zamanda bir çok milletin tarihi hakk?nda da az veya çok bilgi sahibi olmak demektir. Bu babda zincirin halkalar? gibi Türk tarihinin bütünlü?ü içerisinde ?slamla?madan evvelki devirlerimiz ayr? bir ehemmiyet ta??m??t?r.

Bu ba?lamda, elinizdeki eserde Türk ad?n?n ortaya ç?k???ndan, Türklerin dünyan?n dört bir taraf?na yay?lmalar?, yurt tuttuklar? co?rafyalar?n?n özellikleri, eski devir Türk tarihi çal??malar?nda kar??la??lan zorluklar, eski Türk devletlerinin siyasi tarihlerinin ana hatlar?, Türk devlet te?kilat?, Türk toplumunu olu?turan en ufak birim olan aileden, hükümdarlara kadar Türk sosyal hayat?, ?slamiyet öncesi Türk edebi eserleri, kahramanlar? ve destanlar? gibi konularda en çok merak edilen sorular cevapland?r?lmaktad?r. Bu eserin tarihçiler yan?nda, Türk tarihinin eski dönemlerine merak duyan ve atalar?n? tan?mak isteyen, toplumun her meslek ve kesiminden herkes için faydal? olaca?? kanaatindeyiz.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben