Ilahiyat Fakülteleri Için Arapçaya Giris Birinci Kitap

 
9786054692040: Ilahiyat Fakülteleri Için Arapçaya Giris Birinci Kitap

Ilahiyat Fakulteleri Icin Arapcaya Giris (Ikinci Kitap)

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Reseña del editor:


Modern dünyada sadece günlük olarak de?il, bilimsel, kültürel ve her türlü sosyal alanda kullan?lan ve çok geni? bir co?rafyada konu?ulan Arapçan?n, gerek dini eserleri ve kültürel miras? anlamak, gerekse de bir ileti?im dili olarak, h?zl? ve etkin bir ?ekilde ö?renilmesi giderek daha büyük önem kazanmaktad?r. Özellikle ?lahiyat ö?reniminin temelini olu?turan Arapçan?n bir uzmanl?k dili olarak yetkin ?ekilde ö?retilmesi ?slam ilimlerinin kendisine özgü dilsel zorluklar? bar?nd?ran zengin literatüründen olabildi?ince sa?l?kl? ?ekilde yararlan?lmas? anlam?na gelmektedir. Bu bak?mdan ?lahiyat Fakültelerinde dil altyap?s?n?n olu?turuldu?u önemli bir zaman dilimi olan haz?rl?k evresinin ö?rencilerin gelecekteki akademik ba?ar?lar?nda kayda de?er bir yeri oldu?u tart???lmaz bir gerçektir. Bu çerçevede harcanan emek ve zaman ile dil ö?reniminde elde edilen ba?ar? seviyesi aras?nda bir dengenin olmas? gerekmektedir. Bu noktada kullan?lan dil malzemesi büyük önem ta??maktad?r. Elinizdeki kitap sarf (kelime bilgisi/morfoloji) ve nahiv (cümle bilgisi/sentaks) olarak bilinen iki önemli disiplinin ö?retilmesini hedeflemektedir. Ne var ki dilin ö?retilmesinde dilbilgisinin yan?nda metin ve konu?ma odakl? dil ö?retiminin de önemi büyüktür. Dolay?s?yla bu kitap bir yandan "dil kurallar?n?n anadilde verilmesi" anlay???na uygun olarak sade ve anla??l?r bir üslupla dilbilgisi verirken, di?er yandan yapay olmayan, fakat kolaydan zora do?ru ilerleyen özgün Arapça parçalarla ö?rencileri dil yap?lar?yla bulu?turmaktad?r. Alan?nda uzman bir ekip taraf?ndan haz?rlanm?? olan "?lahiyat Fakülteleri ?çin Arapçaya Giri?" seti, birer dönemde okutulacak iki kitap ile bir CD'den olu?maktad?r. Kitaplar, her biri bir haftada okutulmas? planlanan 16 ünite içermekte, üniteler ise her biri bir günde bitirilmesi planlanan be? dersten olu?maktad?r. Kitapta, çekirdek kelime kadrosundan özel baz? terimlere do?ru sarmal bir ?ekilde ilerleyen zengin bir kelime da?arc???, dilbilgisi konular?n? aç?klay?c? nitelikte seçilmi? ayet ve hadisler, çok say?da Arapça deyim ve dilin omurgas?n? olu?turan yap? ve terkip bulunmaktad?r. Ayr?ca konular?n daha iyi kavranmas?n? sa?layan al??t?rma ve uygulamalara yer verilmektedir. Çal??mada temel dil becerileri olarak bilinen okuma, dinleme, yazma ve konu?ma becerilerinin tamam? birbirini tamamlay?c? olarak bulunmaktad?r.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben