9786054538836: Mutluluk Ve Anlam (3 Kitap Takim)
Reseña del editor:


Clayton Christensen - Olmak ?stedi?im ?nsanHoward Gardner - Hakikat, Güzellik ve ?yilikBenjamin & Rosamund Zander - Ya?am Sanat?nda Ustala?mak

Modern insan? tan?mlayan önemli özelliklerden biri "h?z". Üretim h?zl?, tüketim h?zl?...

Hayat çok h?zl? ak?p geçiyor, dü?üncelerimiz, duygular?m?z çok h?zl? de?i?iyor. H?zla tükenen bir ömre daha çok ?ey s??d?rmak için hep daha h?zl? olmak gerekti?i ö?retiliyor. H?zland?kça otomatikle?iyor, makinele?iyoruz. Makinele?tikçe talimat beklemeye ba?l?yoruz. "?u kadar ad?m? tamamlarsan?z hayat?n anlam?n? bulursunuz" yakla??m?, bu makinele?meyi perçinleyen talimatlarla benli?imizi ?ekillendiriyor. Hiç bitmeyen ad?mlar? daha h?zl? a?mak için ko?uyoruz. Yava?larsak dü?eriz zannediyoruz.

Oysa insanl???n ortak benli?ine yön veren fikirler, durup bir an nefes almay?, dü?ünmeyi tercih eden beyinlerden ç?k?yor. Sadece "ad?m ad?m içsel bir yolculukla" yetinmeyenler, hayattan ö?renip gerçekçi hedeflerle yol al?yorlar.

Ünlü bir orkestra ?efi, bir e?itim teorisyeni ve bir inovasyon gurusu zihinsel yolculuklar?nda yol arkada?? ar?yorlar. Yanlar?ndan ko?arak geçip gidebilirsiniz ama bir gün durdu?unuzda neden ko?tu?unuzu hat?rlamayacaks?n?z bile.Hakikat, güzellik ve iyili?in pe?ine dü?üp ya?am sanat?nda ustala?maya çal??anlar, olmak istedikleri insana bir ad?m daha yakla??yorlar.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben