Yunus Emre Divan-I; Ilahiyat (ciltli)

5 durchschnittliche Bewertung
( 2 Bewertungen bei Goodreads )
 
9786054322879: Yunus Emre Divan-I; Ilahiyat (ciltli)
Reseña del editor:

Bu Divan, Yunus'un yeni yeti?en nesiller taraf?ndan anla??lmas?, fikirlerinin daha do?ru ve sa?l?kl? bir ?ekilde de?erlendirilebilmesi için ne?redilmektedir.Yunus Emre'nin Divan-? ?lahiyat'?ndaki ?iirler, yirmiye yak?n yazma nüsha ve mecmuan?n kar??la?t?r?lmas? sonucunda ortaya ç?km??t?r. Bu eserin, daha önce yay?nlanan "Yunus Emre Divan?" adl? çal??malardan muhakkak ki farkl? pek çok özelli?i vard?r. Her ?eyden evvel bu eserde, önceki ne?irlere göre ?iir say?s? daha fazlad?r. Bilinen baz? ?iirlere yeni beyitler ilave edilmi?tir. Beyitler aras?nda meydana gelen m?sra atlamalar? as?llar?na uygun bir ?ekilde yeniden düzenlenmi?tir. Pek çok yanl?? okuma düzeltilmi? ve en önemlisi, ?iirler en do?ru yazmalardan tercih edilmeye çal???lm??t?r. Ne var ki, kulland???m?z yazmalardan kaynaklanan baz? hata ve eksiklikler do?al olarak burada da giderilememi?tir. Dolay?s?yla baz? beyitlerde görülebilecek hece eksiklikleri veya fazlal?klar?, kulland???m?z yazmalardan kaynaklanmaktad?r. Elinizdeki bu Divan haz?rlan?rken baz? imla özellikleri günümüz telaffuzuna yakla?t?r?lm?? olmakla birlikte, a??r? müdahaleden de kaç?n?lm??t?r. Bu çerçevede, mesela ünlü yuvarlakla?malar? oldu?u gibi b?rak?lm??t?r. Zira, yuvarlak gelen bir ek düzle?tirildi?inde, özellikle ikinci teklik ve çokluk ?ah?s çekim ekleriyle üçüncü ?ahs? gösteren yükleme (akkuzatif) hal eki biribiriyle kar??t?r?lmaktad?r.Bu eser, Yunus Emre'nin tan?nmas?nda, anla??lmas?nda, ça??n ve gelece?in Yunuslar?n?n yeti?tirilmesinde faydal? olabilirse amac?na ula?m?? olacakt?r.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben