Kur'an Surelerinin Kimligi

4,85 durchschnittliche Bewertung
( 13 Bewertungen bei Goodreads )
 
9786054195985: Kur'an Surelerinin Kimligi
Reseña del editor:


Elinizde tuttu?unuz eser kamil bir tefsir say?lmazsa da, ?cmali Tefsir türüne giren bir eserdir. Konusu Kuran Surelerinin Kimli?ine dair genel ve özet bilgiler vermektir. Bununla amaçlanan, Kur'an'? kendi bütünlü?ü içinde tan?makt?r. Kur'an'? tan?man?n en iyi yöntemlerinden biri de, onu olu?turan sureleri tan?makt?r.

Kur'an 114 sureden müte?ekkildir. Her sure Kur'an semas?n?n bir burcudur. Bu burçlar? olu?turan ayetlerin kendi aras?nda paralel ve çapraz ba?lant?lar oldu?u gibi, surelerin kendi aralar?nda da paralel ve çapraz ba?lant?lar vard?r. ??te bu eser bu ba?lant?lara dikkat çekmekte ve Kur'an okurunun önüne surelerin kimli?ini ç?karmaktad?r.

Kanaatimizce, Kur'an'? anlama çabas?na girmi? yeni bir Kur'an talebesinin eline, önce, mukaddime kabilinden eserler vermek daha do?ru bir yöntemdir. Bu eser Kuran?n genel maksat ve hedeflerini, bütünü gözden kaç?rmadan anlamak isteyen kimseler için kaleme al?nm??t?r. Zira vahyin maksad? ancak bütünsel bir bak?? aç?s?yla do?ru anla??labilir. Bütünü gözden kaç?r?nca, parçay? do?ru anlama ?ans? da azalmaktad?r.

Bu eserin yaz?l?? gayelerinden biri de, Kur'an halkalar?n?n ders ihtiyac?n? kar??lamakt?r. Hz. Peygamber ve sahabenin yapt??? gibi, Kur'an? üstat edinip onun önünde diz çökenlerin say?s? günden güne artmaktad?r. Bir eserin toplu ders halkalar?nda okunmas? için, bu amaç gözetilerek kaleme al?nm?? olmas? gerekir. Bu eser haz?rlan?rken, i?te böyle bir gaye de gözetilmi?tir.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben