Mehmet Taskan Fizik Evreni

ISBN 13: 9786054034444

Fizik Evreni

 
9786054034444: Fizik Evreni
Vom Verlag:

- Günümüz teknolojisinin bilimsel alt yap?s?n? olu?turan temel bilimlerden biri de, ?üphesiz, fiziktir. Maddeyi, enerjiyi ye maddeler aras?ndaki etkile?imleri inceleyen fizik 6.yy sonras?nda somut ve deneye dayal? bir bilimsel disiplin haline geldi.. 17. yy'dan 2O.yy'a kadar hükümranl???n? sürdüren Nevvton Mekani?i, makroskobik fiziksel olaylar? aç?klamakta oldukça yeterli idi. Fakat, 19.yy'?n sonlar? ve 2O.yy'?n ba?lar?nda mikrosbik dünyay? aç?klamaya yönelen bilimsel çal??malar Nevvton mekani?inin yetersizli?iyle kar??la?t?: Bu-durum,&#59;.20.yy'f?n ba??nda yeni bir fizi?i, "Kuantum Fizi?ini", do?urdu. Ayr?ca, ayn? yy'da Einstein'in görelilik1 teorileri, "uzay ve zaman" kavramlar?na yeni anlay??lar getirdi. Bu temeller! üzerine in?a , edilen modern fizik, günümüze sa?lam ad?mlarla geldi ve günümüz teknolojisinin olu?umuna katk?da bulundu..Bu kitap&#59; modern fizi?in çok önemli alanlar?n? içermektedir. Kitapta&#59; mekanik, elektrik ve manyetizma, optik, termodinamik, ak??kanlar mekani?i, kuantum fizi?i, atom ve molekül fizi?i, kat?hal fizi?i, istatistik mekanik, çekirdek fizi?i, klasik mekanik ve nükleer astrofizik alanlar? yer almaktad?r. Kitab?n son k?sm?nda ise, fizik için gerekli matematik yer almaktad?r.Bu kitaptan, Anadolu ve Fen Liseleri, Fizik Lisans ve Mühendislik ö?rencileri, derslerinde ve ara?t?rmalar?nda kaynak kitap olarak yararlanabilirler.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben