Teoriden Pratige Halkla Iliskiler Projeleri - Ödüllü Örnek Uygulamalar

 
9786053951247: Teoriden Pratige Halkla Iliskiler Projeleri - Ödüllü Örnek Uygulamalar
Reseña del editor:Sosyal amaçlar?n yan?nda kurumlar&#59; tan?t?m yapmak, kurum imaj? olu?turmak ya da var olan imaj?n? güçlendirmek, ürün ya da hizmet tan?t?mlar? yapmak, kurumsal ba?l?l??? artt?rmak ve daha birçok amaç için halkla ili?kiler projeleri gerçekle?tirmektedirler. Bu ba?lamda proje sürecinin sa?l?kl? olarak yürütülmesi ve sonuçland?r?lmas? büyük önem ta??makta ve halkla ili?kiler uzmanlar?na her zamankinden daha fazla sorumluluk yüklenmektedir.Bu kitap, her geçen gün önemi artan ve titizlikle ele al?nmas? gereken halkla ili?kiler projelerinin ba?ar?yla sonuçlanmas? için hangi unsurlara dikkat edilmesi gerekti?ini ödüllü örneklerle aç?klamaktad?r. Ayr?ca halkla ili?kiler meslek örgütleri taraf?ndan gerçekle?tirilen halkla ili?kiler proje yar??malar?n?n de?erlendirme kriterleri de ele al?nm??t?r. Buradan hareketle mesleki geli?meler ortaya konulurken, ideal bir halkla ili?kiler projelendirme sürecinin basamaklar?, yar??ma kriterlerinden yap?lan analiz sonucunda dünya standartlar?na uygun kriterlerle aç?klanarak bilgilerinize sunulmu?tur. Eser, bu alandaki teorisyenlerin ve ara?t?rmac?lar?n yan? s?ra, tüm sektörlerde halkla ili?kiler çal??malar?n? yürüten profesyonellerin, farkl? sektörlerde stratejik görevlerde bulunan yönetici ve çal??anlar?n ve ö?rencilerin de yararlanabilece?i yol gösterici bir nitelik ta??maktad?r.

?Ç?NDEK?LER

BÖLÜM 1 HALKLA ?L??K?LER PROJELER?Proje Nedir? Proje Kavram? Projelerde Kapsam Ve ?çerikHalkla ?li?kiler Ve Geli?im Süreci8Halkla ?li?kiler Projeleri Ve Geli?im SüreciHalkla ?li?kiler Ve Projelendirme Halkla ?li?kiler Projelerinin Uygulay?c?lar?Halkla ?li?kiler Meslek Örgütleri Dünyada Gerçekle?tirilen Ba?l?ca Halkla ?li?kiler Proje Yar??malar? Ve De?erlendirme Kriterleri Türkiye'de Gerçekle?tirilen Ba?l?ca Halkla ?li?kiler Proje Yar??malar? Ve De?erlendirme Kriterleri Türkiye'de Halkla ?li?kiler Projeleri

BÖLÜM 2 PROJELEND?RME SÜREC? Projelendirme Sürecinde Strateji Ve Stratejik PlanlamaGenel KriterlerAra?t?rmaAra?t?rma Ve Analizin ÖnemiAra?t?rma Kavram? Ve TürleriAra?t?rma A?amalar?Halkla ?li?kiler Ara?t?rmalar?Ara?t?rmada Veri Kaynaklar? Ve Veri Toplama YöntemleriDurum AnaliziAra?t?rma Örnekleri PlanlamaAmaçlar?n Ve Hedeflerin Belirlenmesi Hedef Kitle Seçimi Ve AnaliziStratejilerin Ve Taktiklerin Belirlenmesi Konumland?rma Yarat?c?l?k Ve ÖzgünlükUygulanabilirlik Ve Sürdürülebilirlik Medya Ve Tekniklerin Belirlenmesi Faaliyet Plan?n?n Haz?rlanmas? Bütçe Plan?n?n Haz?rlanmas? Uygulama Uygulama Plan?n?n Olu?turulmas? Yarat?c? Uygulamalar?n Belirtilmesi Faaliyet Plan? Geli?tirilmesi Ve Uygulama Detaylar?n?n Ortaya Konulmas?Faaliyetlerin Detayland?r?lmas?Zaman Tablosu Haz?rlanmas?Bütçe Plan?na Uyulmas?Ölçme Ve De?erlendirmeÖlçümleme Ve De?erlendirmenin ÖnemiÖlçme Kavram? Ve NitelikleriDe?erlendirme Kavram? Ve NitelikleriÖlçme Ve De?erlendirme Ba?lant?s?Halkla ?li?kiler Programlar? Ölçümleme ModelleriMedya Ölçümleri Ve De?erlendirmesi

BÖLÜM 3 ÖDÜLLÜ ÖRNEK PROJELERÇÖLYAK-"ÇÖLYAK'la Ya?am" AIDS- "AIDS'e Kar?? Hep Birlikte El Ele" TEMA &#8211&#59; "Haydi Do?ayla Temasa" EDAK- "Sa?l?kl? Hizmet" S?V?L TOPLUM KURULU?LARI-"Seyirci Olma Oyuncu Ol" TÜH?D 5. Alt?n Pusula Halkla ?li?kiler Yar??mas? Genç ?leti?imciler KÜRESEL ISINMA &#8211&#59; "Temiz Ticaret Standartlar?" TÜH?D 6. Alt?n Pusula Halkla ?li?kiler Yar??mas? Genç ?leti?imciler KADIN VE ??DDET- "?iddete Gönüllü Olmay?n" YOSUN HAPI- "Elina" TÜRK?YE'DE ?HRACATIN ARTIRILMASI- "Alt?n Anahtar ?hracat" TÜH?D 7. Alt?n Pusula Halkla ?li?kiler Yar??mas? Genç ?leti?imciler

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben