9786051310473: Siyaset
Vom Verlag:

"?nsanlar, insan olarak de?er ta??mal?, onurlu ve özgür ya?amal?. Bizim üzerimizde iktidar? kullananlar, yetkilerini ve gücünü bize zarar verecek ?ekilde keyiflerince kullanmamal?. Bize kural ve yasak koyanlar, kurallar? ve yasaklar? kar??l?kl? mutabakata vard???m?z hukuktan almal?. Güvenli?imizi sa?lamak için eline silah verdiklerimiz, bu silahlarla bize kar?? zorbal??a kalkmamal?. ?ktidar? kullananlar ve biz, hukuk önünde e?it olmal?y?z."?nsanl?k, birkaç cümleye s??an bu dü?ünceler için, tarih boyunca büyük ac?lar ya?ad?, büyük bedeller ödedi. Bugün hepimize normal gelen bu idealler insan haklar?na, hukuka ve demokrasiye ba?l?l???n, bütün iktidarlar için do?al s?n?rlar oldu?unu gösteriyor.Ancak madalyonun bir de öbür yüzü var: ?ktidar, en basit haliyle bile karma??k bir cihaz?, kurumlar?, bu kurumlar aras?nda detayl? süreçleri temsil ediyor. Bizler de, insan olarak sahip oldu?umuz vazgeçilmez haklar?, bu devasa cihaz?n içinde sa?lamaya ve sürdürmeye çal???yoruz. Öyleyse bu devasa makinenin nas?l çal??t???n?, nas?l i?ledi?ini, bizim bu makine içindeki yerimizi ve hangi dü?meye basarsak istedi?imiz etkiyi yaratabilece?imizi bilmemiz gerekiyor. Aksi takdirde, bu dev makinenin önünde kendimizi güçsüz ve çaresiz görecek, yabanc?la?acak ve üzerimize dü?en sorumlulu?u, yani iktidar? s?n?rlamak ve belirlemek hakk?m?z? kullanamayaca??z.Öyleyse siyaseti ö?renmek, siyaset hakk?nda kanaat sahibi bireyler olmak ve bir yurtta? olarak sahip oldu?umuz gücü kullanmak zorunday?z. ?ktidar? ba?ka türlü denetlememiz, makul ve me?ru s?n?rlar içinde tutmam?z, bize zarar vermesini önlememiz mümkün de?il.Yine de unutmamal?y?z: Sözkonusu olan, hayaller, ütopyalar ve büyük dü?üncelerden önce bizim hayat?m?z. Önceli?i olan, biziz. O halde amac?m?z, siyasetin kendisini anlamak, yorumlamak ve de?i?tirmek...Elinizdeki kitap, i?te bu amaçla yaz?ld?...Siyaset, siyaset bilimciler aç?klay?p yorumlas?nlar diye yap?lm?yor. Siyaset bilimi olan biteni aç?klamak için devreye giriyor. O zaman en çok ihtiyaç duydu?umuz ?ey siyasete dair bir gerçeklik duygusu olmal?. Kulland???m?z teoriler ve kavramlar bu gerçekleri aç?klamak için var&#59; yoksa onlar bizatihi bir gerçekli?e sahip de?iller.?yi bir siyaset bilimi ö?rencisi olman?n en sa?lam yolu, bilimsel ilgiyi bu gerçeklik duygusu üzerine in?a etmek. Tarih hiçbir siyasetçinin karar verirken siyaset kitaplar?na veya büyük dü?ünürlerin eserlerine müracaat etmediklerini anlat?yor. Bilimsel aç?klama bu kararlar?n pe?inden geliyor.Bir cerrah ile bir araba tamircisi aras?nda geçen diyalog, siyaset ile siyaset bilimi aras?ndaki fark? özetliyor. Tamirci muayene oldu?u cerraha yüklü bir vizite ücreti öderken serzeni?te bulunuyor: "Doktor, asl?nda ikimiz de ayn? i?i yap?yoruz. Ben arabalar? tamir ediyorum, sen de insanlar? tamir ediyorsun. Neden sen benden daha çok kazan?yorsun?" Cerrah?n cevab? son derece sade: "Bir gün arabay? çal???rken tamir etmeyi dene, sebebini anlars?n"

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben