Zor Cocuk Yoktur: Cocuk Egitiminde Pozitif Disiplin

 
9786051141824: Zor Cocuk Yoktur: Cocuk Egitiminde Pozitif Disiplin
Vom Verlag:

Prof. Dr. Hüseyin Peker Çocuklarda Görülen Olumsuz Davran??lar?n Pozitif Disiplin Yöntemleriyle Nas?l Önlenebilece?ini anlat?yor.
Anne baba için çocuk, u?runa her türlü s?k?nt?ya katlan?lan, yeti?mesi için büyük emek ve zaman harcanan, birçok maddi fedakarl?klarda bulunulan, gelecekte iyi bir insan, kendisiyle gurur duyulacak bir birey olarak yeti?mesi umulan en de?erli varl?kt?r. O yeti?tirilirken yap?l?rken yap?lan fedakarl?klar ebeveyn olman?n bir gere?i olarak görülür ve kar??l?k beklenmez. Ancak bunca çaban?n sonunda çocukta görülen olumsuz birtak?m davran??lar ebeveyni derinden üzer, çare aray??lar?na yönlendirir.

Ço?u zaman kar??la??lan bu tür davran??lar?n asl?nda iyi niyetle ortaya konmu? olsalar da- ebeveynin geçmi? hatalar?ndan kaynakland??? göz ard? edilir ve çocu?a do?ru davran??lar bask? yolu ile benimsetilmeye, yanl??lar? otoriter bir biçimde düzeltilmeye çal???l?r. Hat?rdan ç?kar?lmamas? gereken husus, ailede otoriteyi temsil ediyor olman?n, sürekli otoriter bir dil kullanmay? gerektirmedi?idir. Pozitif bir biçimde yakla??lan, do?ru bir ileti?im dili kurulan her çocuk zaman içinde de?i?ime aç?k hale gelecek ve kendisinden beklenen olumlu davran??lar? daha kolay kabullenecektir.

Prof. Dr. Hüseyin Peker Zor Çocuk Yoktur la ebeveynlere asl?nda zor çocuk olmad???n?, çocuklar?n düzeltilmesi çok güç gibi görünen olumsuz davran??lar?n?n, do?ru yakla??mlarla ve pozitif disiplin yöntemleriyle olumlu yönde de?i?ebilece?ini anlat?yor. Yalanc?l?k, sald?rganl?k, vurup-k?r?c?l?k vb. birçok istenmeyen söz ve hareketin kayna??nda ebeveyn-çocuk ili?kisinin sa?l?kl? olmamas?ndan kaynaklanan sorunlar?n yatt???n? ifade eden Peker, bu tür davran??lar gösteren çocuklara kar?? nas?l bir tutum içinde olmak gerekti?ini aç?klayarak ebeveyne somut çözüm önerileri sunuyor.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben