Osmanli Mutfak Sözlügü

 
9786051050317: Osmanli Mutfak Sözlügü
Reseña del editor:

Elinizdeki sözlü?ün haz?rlanmas?na, Osmanl? dönemine ait yüzlerce ar?iv belgesi, sözlük, an?, seyahatname gibi kaynaklarla, Cumhuriyet dönemi ara?t?rmac?lar?na ait kitap ve metinlerde rastlanan Osmanl? yemek tarihiyle ilgili terim ve tan?mlar taranarak ba?land?. ?kinci a?amada, bu ham bilgilerin derlenmesi s?ras?nda kaynaklardaki çeli?kilerle, terimlerin zaman ve mekanla de?i?en anlamlar?n?n çözümlenmesi ele al?nd?. Kitap bilgisinin yetmedi?i, pratik bilgiye ihtiyaç oldu?u durumlarda peynir yapmaktan, tereya?? yaymaktan, kahve kavurmaktan, tand?r kullanmaktan anlayan insanlara dan???ld?. Sonuç olarak bu sözlük, "Sora sora Ba?dat bulunur" atasözünün ne kadar do?ru oldu?unun kan?t?d?r. Horoz ?ekerinin nas?l yap?ld???, kuyu çengelinin ne i?e yarad???, "turunç" kelimesinin niçin bazen turunç bazen a?aç kavunu anlam?nda kullan?ld???, kavatan?n bir çe?it ye?il domates olup olmad??? gibi bin bir sorunun cevaplar? arand?. Mutfakla ilgili metinlerde rastlanan m?s?r kaba??, sülüklü pancar, çamçak bal???, mücver tavas?, b?çak silme gibi binlerce terimin ne oldu?unu bilmek isteyenler için bu sözlük büyük bir kolayl?k sa?layacak, okurlar? tek bir sözcük için onlarca kayna?? kar??t?rmaktan kurtaracak. Yakla??k 8600 ana ve alt maddesiyle bu kapsaml? sözlü?ün, mutfak tarihine ilgi duyanlar ve ara?t?rmac?lar için vazgeçilmez bir ba?vuru kayna?? olaca??n? ve büyük bir bo?lu?u dolduraca??n? dü?ünüyoruz. 1980'lerden beri Türkiye'nin mutfak tarihini ara?t?ran Priscilla Mary I??n birçok makale, bildiri ve kitap yay?nlad?. Gülbe?eker: Türk Tatl?lar? Tarihi adl? kitab?, 5 Kas?m 2009 tarihinde Dünya Kitap Dergisi'nin "Alt?n Sayfa Ödülü"nü kazand?. I??n'?n di?er çal??malar? aras?nda Mahmud Nedim'in 1900 tarihli A?ç?ba?? adl? yemek kitab?, Friedrich Unger'in 1838 tarihli metnini içeren A King's Confectioner in the Orient (Merete Çakmak ve Renate Ömero?ullar? ile), Anadolu Ku? Adlar? Sözlü?ü (Merete Çakmak ile), Ahmed Cavid'in 18. yüzy?l sonuna ait Tercüme-i Kenzü'l-??tiha (Seyit Ali Kahraman ile) say?labilir. 2006 y?l?nda Esin Alice I??n ile birlikte ba?latt??? Meyve Miras? Projesi, Türkiye'nin tarihten günümüze gelen zengin meyve çe?itlerinin kaydedilmesini ve gelecek nesillere aktar?lmas?n? amaçl?yor.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben